BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 32

พรรษพล ลิมปิศิริสันต์ Passapol Limpisirisan ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท มันเดย์ จำ�กัด Founder & Chief Creative Officer, Monday Co., Ltd. รุ่น 25 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2540 คณะนิเทศศาสตร์ “ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่เราทุกคนจำ�เป็นต้องมี ไม่ว่าเราจะทำ�ธุรกิจอะไร หากไม่มีสิ่งนี้... เราก็ไม่สามารถแตกต่างไปจากคนอื่น” ถือว่าเป็นความโชคดี ที่เราได้ท�ำ งานที่ตัวเองชอบและเป็นสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าดี จนเกิดเป็นความสำ�เร็จในทุกวันนี้ได้ การเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนไม่ช่วยให้เราได้ดี ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเรา แต่สิ่งที่ท�ำ ให้เราโดดเด่นออกมาได้จากคนอื่น คือ ความขวนขวาย ที่เราต้องมีอยู่เสมอ Alumni Diamond Hall of Fame