BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 31

“การสร้างความแตกต่างในตลาด เป็นเรื่องสำ�คัญ แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือการมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและ ความพอใจของผู้บริโภค” การศึกษาจะให้แนวทางในการตัดสินใจในการทำ�งาน แต่สิ่งที่ส�ำ คัญคือ การขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว