BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 25

“คิดให้สนุก” คือวิธีที่ท�ำ ให้สมองเราปลอดโปร่ง และมันก็จะทำ�ให้เราสนุกไปกับการคิดด้วย มันจะทำ�ให้ไอเดียที่เกิดขึ้นก็จะพรั่งพรูออกมา จะสร้างสรรค์หรือไม่...ไม่รู้นะ แต่ขอให้คิดอย่างคนสนุกคิด