BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 23

ธาดา วาริช Tada Varich ช่างภาพแฟชั่น Fashion Photographer รุ่น 29 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2538 คณะศิลปกรรมศาสตร์ “ผมว่าคนสร้างสรรค์คงมีเยอะแล้ว แต่คนแก้ปัญหาในสังคมเรายังมีน้อย” การเดินทางทำ�ให้ผมได้เจอที่แปลกๆ คนแปลกๆ ปัญหาใหม่ๆ มันทำ�ให้ผมได้ฝึกแก้ปัญหาและนำ�สิ่งเหล่านั้นมาทำ�งานสร้างสรรค์ Alumni Diamond Hall of Fame