BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 2

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ Korkhet Chantalertluk รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก) Acting News Director Thai PBS รุ่น 22 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2531 คณะนิเทศศาสตร์ “งานนั้น...ไม่ใช่งาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มันคือการใช้ชีวิต คนที่คิดอย่างนั้นได้ ไม่ว่าจะทำ�งานอะไรก็ประสบความสำ�เร็จได้” การศึกษาทำ�ให้เราเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างประตูหนึ่งบาน เพื่อที่จะเปิดและเดินออกไปเรียนรู้ต่อในโลกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เคยมีคนพูดไว้ว่า เรียนไปก็เท่านั้น จบไปก็ไม่ได้เอามาใช้ สำ�หรับผมนั้น...ไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะคนที่เรียนวารสารศาสตร์ ความรู้ที่ผมได้เรียนไป...มันได้กลับมาให้ผมได้หยิบใช้ในชีวิตจริง Alumni Diamond Hall of Fame