BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 19

ธนา ไชยประสิทธิ์ Thana Chaiprasit รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำ�กัด Executive Vice Chairman, Osotspa Co., Ltd. หัวหน้าทัพนักกีฬาไทยโอลิมปิค 3 ปีซ้อน รุ่น 12 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2521 คณะบริหารธุรกิจ “การตั้งเป้าหมาย ไม่เพียงเพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่ต้องเพื่อคนอื่นด้วย” ภาพความประทับใจสมัยเรียน เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในใจผมไม่รู้ลืม การเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผมได้รู้จักกับผู้คนและประสบการณ์มากมาย และนั่น...ทำ�ให้ผมประสบความสำ�เร็จในวันนี้ Alumni Diamond Hall of Fame