BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 12

ดนัย ดีโรจนวงศ์ Danai Derojanawong กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด President, Better Way (Thailand) Co., Ltd. รุ่น 24 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2534 คณะนิเทศศาสตร์ Alumni Diamond Hall of Fame