BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame | Page 7

จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล Jirat Subpisankul นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ SUNSHINE Design Director Brand Sunshine รุ่น 28 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2538 คณะนิเทศศาสตร์ “คนเราเกิดมามันต้องเรียน ดังนั้นถ้าเราเสริมมันได้ด้วยการเรียน สิ่งที่เราชอบ มันจะทำ�ให้เรามีความสุข กับการเรียนและการใช้ชีวิต” เลือกเรียนถูกที่ มันคือการเลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบ เพราะถ้าชอบ...ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ไม่เหนื่อยและทำ�ให้เรารู้สึกสู้ และเราต้องรู้ว่า เราจะทำ�อะไร เพื่ออะไร Alumni Diamond Hall of Fame