BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 85

เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช Ekaluck Peanpanawate นักออกแบบตัวอักษร Type Designer รุ่น 32 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2541 คณะศิลปกรรมศาสตร์ “สิ่งที่เรียน... จริงๆ แล้วมันใช้แค่ 4 ปี เพื่อให้เรารู้ว่า...ในวิชาชีพนี้เขาคิด หรือมีการปูพื้นฐานยังไง แต่การเรียนรู้ที่แท้จริงนั้น เป็นการเรียนรู้ 10 ปี หลังจากนั้นมากกว่า” ตัวอักษรมันคือ Form ทำ�ให้ตอนที่เราออกแบบในแต่ละชุดมันจะไม่ยากมาก เพียงแต่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของมันเพื่อให้เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ มันไม่จำ�เป็นต้องเป็น Pure Art อย่างเดียว มันสามารถมองเป็นงานออกแบบประเภทอื่นๆ ได้ Alumni Diamond Award