BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 83

อรอุมา เกษตรพืชผล On-Uma Kasetpheutphon กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จำ�กัด Managing Director, O.K. Mass Co., Ltd รุ่น 31 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2540 คณะนิเทศศาสตร์ “สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยคือ การเรียน ในสิ่งที่เรารัก เราชอบ และก็จะทำ�ให้ เกิดผลสำ�เร็จในการเรียน” อนาคตที่วางไว้ก็เป็นไปตามที่วางไว้ ก็คือการทำ�งานในสายงานที่เรารัก ซึ่งก็เรียกได้ว่าประสบความสำ�เร็จกับสิ่งที่วางแผนไว้ และเพิ่มความสำ�เร็จนี้ด้วยการนำ�ความรู้ ความสามารถ ที่เรามีไปทำ�ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ โดยการแก้ไขปัญหาในกับประชาชนในรูปแบบรายการที่ได้ท�ำ อยู่ Alumni Diamond Award