BU Present BU ALUMNI Diamond Award | Page 68

สมใจ สุวรรณศุภพนา Somjai Suwansupana นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต Mayor of Phuket รุ่น 11 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2520 คณะบริหารธุรกิจ “ในเรื่องการทำ�งาน... ก็ต้องเข้าใจว่า บทบาทและหน้าที่ของเราคืออะไร มันเกี่ยวข้องกับอะไร ปัญหามันอยู่ที่ไหน ส่วนใหญ่งานของพี่ก็เกี่ยวกับการบริการ พี่น้องประชาชน ซึ่งดูแลพวกเขาตั้งแต่ เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต” งานของเรานั้น...มีมากมาย เราก็ต้องดูว่าเราจะทำ�งานไปในทางไหน ถ้าอันไหนที่เราแก้ปัญหาได้ มันก็เหมือนกับเราก้าวหน้าไปอีกระดับนึง ตามพระราชดำ�รัสของในหลวงที่ตัวพี่ยึดถือก็คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา Alumni Diamond Award