BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 6

กิตติ เชี่ยววงศ์กุล Kitti Cheawwongkul นักแสดง ผู้กำ�กับละคร ผู้เขียนบท Actor, Director, Script Writer รุ่น 35 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2544 คณะนิเทศศาสตร์ “มันไม่มีคำ�ว่าดี... ไม่มีคำ�ว่าเจ๋ง... แต่ชีวิตคือการเรียนรู้ไป ไม่มีที่สิ้นสุด” ถ้าทางไหนเราเชื่อ...ทำ�ไปก่อน อย่างน้อยถ้ามันผิด เราก็ได้เรียนรู้วิธีที่ผิดอีกหนึ่งวิธี ที่มีวันนี้ได้ก็เพราะสิ่งที่อาจารย์ให้มา มันคือทุกอย่าง... เราได้เรียนรู้และนำ�ไปใช้ สิ่งที่มหาวิทยาลัยสอนเรามากกว่านั้นคือ การทำ�งานร่วมกับคนอื่น Alumni Diamond Award