BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 51

ยุรี เกนสาคู Yuree Kensaku ศิลปิน Artist รุ่น 36 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2545 คณะศิลปกรรมศาสตร์ “การทำ�งานของเราคือการทำ�ให้ดีที่สุด มีความสุข และสนุกกับมัน ไม่ว่าจะเลือกอะไร ก็ต้องทำ�ให้เต็มที่ และก็สนุกไปกับมัน” Painting มันก็เป็นสิ่งที่เราทำ�อยู่ในชีวิตประจำ�วัน งานที่เราทำ�ออกมาก็จะออกมาในรูปแบบการ์ตูน โดยสิ่งที่เราวาด...ก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ในชีวิตประจำ�วัน Alumni Diamond Award