BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 45

ภาณุวัฒน์ ชำ�นาญมนต์ Panuwat Jarmnanmonta หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ Vice President ผู้นำ�ทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ รุ่น 31 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2540 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สิ่งที่ผมยึดถือและนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จคือ ความพยายาม หากเราพยายามแล้ว ไม่มีวันที่เราจะล้มเหลว” การศึกษาทำ�ให้คนเรามีความอดทน มีวิสัยทัศน์ และวิสัยทัศน์นี้เองที่เป็นตัววัดความสำ�เร็จ ถ้าให้เปรียบเทียบการเลือกที่เรียนกับการเล่นฟุตบอล ถ้าเราลงไปเล่นฟุตบอลในระดับโรงเรียน ก็จะมีคนเก่งอยู่แค่คนเดียว แต่ถ้าเราอยู่ในทีมระดับชาติหรือระดับโลก ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่ง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมจะทำ�ให้เราเก่งขึ้นได้ Alumni Diamond Award