BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 43

ภัทระ คำ�พิทักษ์ Pattara Khampitak บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ News Editor, Post Today Newspaper รุ่น 22 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2531 คณะนิเทศศาสตร์ “การศึกษาทำ�ให้มนุษย์ แตกต่างจากคนอื่น คนที่ไม่รู้จักคุณค่า ของการศึกษาคือคนโง่” คนเราจะแตกต่างจากคนอื่นได้ด้วยไม่กี่อย่าง รอยนิ้วมือ ดีเอ็นเอ แต่สิ่งที่ทำ�ให้คนเราแตกต่างกันได้มากจริงๆ คือ การศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่รู้จบ เป็นความต่อเนื่อง และทำ�ให้เราไปสู่ความอิสระและเสรีภาพ ถึงแม้ว่าจะจบจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว การศึกษาก็ยังคงดำ�เนินต่อไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสิ้นสุดชีวิต Alumni Diamond Award