BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 41

พรทวีศักดิ์ ริมสกุล Porntaweesak Rimsakul ศิลปิน เจ้าของสถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. และสถานีบริการน้�ำ มันเอสโซ่ Artist Dealer PTT & Esso รุ่น 36 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2545 คณะศิลปกรรมศาสตร์ “การศึกษาคือ การที่เราได้รับการแนะนำ� แนะแนวทาง แต่การใฝ่หาความรู้ จะทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จ” วิธีคิดของผมในการทำ�งาน คือ การทำ�ยังไงก็ได้ให้สนุก สร้างบรรยากาศของการเรียน การทำ�งานให้สนุก เมื่อเราสนุกก็จะทำ�ให้เราอยากจะเรียน และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี Alumni Diamond Award