BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 4

ก้องเกียรติ โขมศิร ิ Kongkiat Komesiri ผู้กำ�กับการแสดง Director ผู้บริหารบริษัท บริษัท ฟิล์มชิลลี่ จำ�กัด Managing Director of Film Chilli Co., Ltd. รุ่น 32 คณะนิเทศศาสตร์ “เหตุผลในการทำ�หนัง คือ เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่าง มันมี Background” รักครั้งแรกของการคิดต่างของผม คือ บางครั้งเรารู้อยู่แล้ว ว่าจะตอบยังไงให้ถูกในแบบที่อาจารย์ยอมรับ วันหนึ่งผมหยิบกล่องชอล์กขึ้นมา แล้วพูดกับอาจารย์ว่า... อาจารย์กับผมอยู่กันคนละฝั่ง แต่เราก็มองกล่องใบเดียวกัน และผมก็เชื่อว่าทางที่ผมมอง มันก็ถูกต้องในแบบของผม เหมือนกันกับคำ�ตอบของอาจารย์ เพียงแค่เรามีวิธีในการเข้าหาคำ�ตอบที่ต่างกัน Alumni Diamond Award