BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 35

ปริญญา เลิศอุปถัมภ์ Parinya Lertupathump ผู้ดูแลการผลิต Producer รุ่น 25 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2534 คณะมนุษยศาสตร์ “ความสำ�เร็จมันไม่ได้มาง่ายๆ มันเกิดจากการที่เราอยากรู้ อยากทำ� และความมุ่งมั่น” การศึกษาทำ�ให้เราเกิดความอยากรู้ และทำ�ให้เราไม่หยุดที่จะคิด ตอนเรียนผมไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจเรียน แต่ผมได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้น โดยภาษาที่เราใช้มันเกิดจากการเรียนทั้งสิ้น มันเป็นพื้นฐานในการปูทางให้เราประสบความสำ�เร็จในวันนี้ Alumni Diamond Award