BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 30

ธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล Thirasak Tanapattanakul ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำ�กัด Chief Creative Officer, Creative Juice G1 Co., Ltd. รุ่น 23 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2532 คณะนิเทศศาสตร์ “การมีสติอยู่กับปัจจุบัน และการเป็นแก้ว ที่ว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่สำ�คัญ และทำ�ให้เราสนุกกับการทำ�งาน และพร้อมที่จะรับความรู้ที่เข้ามา” การศึกษาเป็นเครื่องชี้แนะให้เข้าสู่เส้นทางได้เร็วขึ้น เพราะผมเริ่มต้นทำ�งานตั้งแต่ปีหนึ่ง จากการแนะนำ�ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ที่ทำ�ให้ผมได้พบแนวทางในการเดินในสายอาชีพนี้ Alumni Diamond Award