BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 25

ธนกฤต แผนสท้าน Thanakit Pansatan
ผู้จัดการบริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่ Manager Jarome Coffee
รุ่น 28 / ปีที่สำาเร็จการศึกษา 2537 คณะมนุษยศาสตร์

“ การทำากิจกรรม เป็นสิ่งสำาคัญไม่น้อยไปกว่า การเรียนในห้องเรียน ”

หากเราไม่มีวาทศิลป์ในการเจรจา เราก็ไม่สามารถประสบความสำ าเร็จทางธุรกิจได้ เมื่อประสบความสำาเร็จ การเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้กับสังคม ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง
Alumni Diamond Award
ธนกฤต แผนสท้าน Thanakit Pansatan ผู้จัดการบริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่ Manager Jarome Coffee รุ่น 28 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2537 คณะมนุษยศาสตร์ “การทำ�กิจกรรม เป็นสิ่งสำ�คัญไม่น้อยไปกว่า การเรียนในห้องเ .(.-x.(.&x'B.*.,. x.`8.(.,.a8.(x.b8.(x.-x.).,.%.*8.-8.)x.&.c8.`.&x. x.,.(.`8."8.(."8.,.`8.(.,. x.a.a8.(x.b8.*.,.(x.,.(.%.&.(.,8.*.&.!8.).,.(x.*.,x.`8.(.a."8.%.,.!.&8..8.(. x.-8."8.a8.%8.bB.`8.(x.-.b8.+x.&.(.,8.*.&.!8.).,.(x.*.,x.`8.(.a."8. x.,.(.`8.'8.(.`x.'.(.b8.!8.).,.(x.(..x.bx.`8.*.)x.b8.,.&x.,x.bx.&x.`.*.bx. x.,x.&.*.,x.!.!8.(B.%.-.+x.`8.&.a.&x.!8.).,.(x.(8.,.!8.(8..x.(x.-8.`."8.+x.(.b8.,.!.*.&x.-.b8.!‚[[[HX[[ۙ]\