BU Present BU ALUMNI Diamond Award - Page 2

กฤต เจนพานิชการ Krit Jenpanichkarn ผู้ดำ�เนินรายการและหัวหน้าทีมข่าวสกายรีพอร์ต ไทยทีวีสี ช่อง 3 TV. Host & Chief of Sky Report Team, Channel 3 รุ่น 37 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2546 ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ Alumni Diamond Award