BU Present Bangkok University Creative Stories - Page 7

Amphitheatre: ลานแสดงกลางแจ้งเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน/กิจกรรมของนักศึกษา