Booklet Manana Educational Center

Երբեւիցե ցանկացե ՞ լ եք ձեռք բերել ֆինանսական անկախություն , ունենալ հետաքրքիր աշխ ատանք կամ պարզապես զարգացնել Ձեր հմտությունները ։ Կարծես ժամանակի հրամայականն է դարձել որեւէ կիրառական մասնագիտության տիրապետելը :
Բազմաթիվ կենտրոններ եւ անհատներ պատրաստ են սովորեցնելու Ձեր նախընտրած մասնագիտությունը :
Ինչով ուղղորդվել ՝ ճիշտ ընտրություն կատարելու եւ հիմնավոր գիտելիքներ ստանալու համար
Տարիների փորձ : «Մանանա» ուսումն ական կենտրոնը 15 տարուց ավելի գործում է կիրառական մասնագիտացման ոլորտում , ունի բազմաթիվ շրջանա վարտ ներ , ո րոնք ի րենց ու րույն տեղն են գտել աշխատաշուկայում ։ Նրանցից շատերը հիմն ել են սեփական բիզնեսը ՝ բացելով գեղեցկության , ծաղկի սրահներ , դիզայնի եւ դիմահարդարման ստուդիաներ Հայաստանում եւ արտերկրում ։
Ուսուցանելու համապատասխան պայմաններ : «Մանանա» ուսումն ական կենտրոնում յուրաքանչյուր մասնագիտությունն ունի իր առանձին աշխատասենյակը ՝ հագեցած ուսցմանն անհրաժեշտ պարագաներով :
Ուսումն ական ծրագրի առկայությունը : Կենտրոնում դասավանդումը կատարվում է տեսական եւ գործնական պարապմունքների միջոցով :
«Մանանա» ուսումն ական կենտրոնի տրամադրած ավարտական վկայականը մեծ հեղինակություն է վայելում Հայաստանի գործատուների շրջանում ՝ համարվելով մասնագիտական բարձր որակի երաշխիք ։
Մենք առաջարկում ենք հետեւյալ մասնագիտությունները .
Վարսահարդարում : Դուք կստանաք վարսահարդարման մասին համալիր գիտելիքներ , կիմանաք վարսահարդարման սկզբունքները եւ ձեռք կբերեք ոճաբան – վարսահարդարի մասնագիտություն :
Դիմահարդարում : Ձեզ կուսուցանեն ճիշտ շպարվելու նրբությունները , դեկորատիվ կոսմետիկայի միջոցով դեմքի մոդելավորման հիմունքները ( կոնտուրինգ ), դիմահարդարման տարբեր ձեւեր :
Մատնահարդարում : Կտիրապետեք մատնահարդարման ժամանակակից ուղղություններին , եղունգների մշակման ձեւերին , ձեռքերի խնամքի եւ մերսման տեսակներին , կբացահայտեք nail art-ի գաղտնիքները ։
Էսթետ-կոսմետոլոգիա : Դուք կիմանաք ամեն ինչ մաշկի խնամքի , պիլինգի տեսակների , դեմքի մերսման , ապարատային կոսմետոլոգիայի , մազահեռացման ավանդական եւ արդի եղանակների մասին :
Բուժական գործ : Ձեռք կբե րեք բու ժակի եւ բուժքրոջ մասնագիտություն ՝ ունենալով համալիր գիտելիքներ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար :
Զգեստի մոդելավորում : Ձեռք կբերեք գիտելիքներ կարի ձեւերի , զգեստների կառուցվածքի , հագուստ կարելու գործընթացի բոլոր փուլերի մասին : Որպես առանձին ուղղություն ՝ կարող եք ուսանել սենյակի ներքին ձեւավորման համար նախատեսված մանածագործական պարագաների կար ու ձեւը ( վարագույներ , սփռոցներ , անձեռոցիկներ ):
Ֆլորիստիկա :
Կտիրապետեք
ծաղկեփնջերի ,
պսակների , հարսանյաց եւ մկրտության պարագաների
պատրաստման արվեստին , ինչպես
նաեւ նվերների փաթեթավորման , քաղցր
կոմպոզիցիաների
պատրաստման
հմտություններին
:
Քեթրինգ : Կի մա նաք ա մեն ի նչ փակ եւ բաց տարածքներում հյուրասիրությունը ճիշտ կազմակերպելու մասին ՝ ուսանելով ֆուրշետ , սպասքադրում , սննդի հիգիենա , քեթրինգի տեսակներ եւ այլ ուղղություններ :
Սվիթ-դիզայն եւ հրուշակագործություն : Ձեզ հա սանելի կլինի քաղցրավենիքային արձանիկների պատրաստման եւ տորթերի ձեւավորման արվես տը , կծնոթանաք տարատեսակ խմոր ների եւ կրեմների պատրաստման տեխնոլոգիաներին :
Եր­բե­ւի­ցե ցան­կա­ցե՞լ եք ձեռք բե­րել ֆի­նան­սա­կան ան­կա­խու­թյուն, ու­նե­նալ հե­տաքր­քիր աշ­խա­տանք կամ պար­զա­պես զար­գաց­նել Ձեր հմ­տու­թյուն­նե­րը։ Կար­ծես ժա­մա­նա­կի հրա­մա­յա­կանն է դար­ձել ո­րե­ւէ կի­րա­ռա­կան մաս­նա­գի­տության տիրապետելը: Բազ­մա­թիվ կենտ­րոն­ներ եւ ան­հատ­ներ պատ­րաստ են սո­վո­րեց­նե­լու Ձեր նա­խընտ­րած մաս­նա­գի­տու­թյու­նը: Ին­չով ո­ւղ­ղորդ­վել՝ ճիշտ ը­նտ­րու­թյուն կատարելու եւ հիմ­նա­վոր գի­տե­լիք­ներ ստա­նալու համար Տա­րի­նե­րի փորձ: «­Մա­նա­նա» ու­սում ա­կան կենտ­րո­նը 15 տա­րուց ա­վե­լի գոր­ծում է կի­րա­ռա­կան մաս­նա­գի­տաց­ման ո­լոր­տում, ու­նի բազ­մա­թիվ շրջա­ նա­վարտ­ներ, ո­րոնք ի­րենց ու­րույն տեղն են գտել աշ­ խա­տա­շու­կա­յում։ Նրան­ցից շա­տե­րը հիմ ել են սե­ փա­կան բիզ­նե­սը՝ բա­ցե­լով գե­ղեց­կու­թյան, ծաղ­կի սրահ­ներ, դի­զայնի եւ դիմահարդարման ստու­դի­ա­ներ Հա­յաս­տա­նում եւ ար­տերկ­րում։ Ու­սու­ցա­նե­լու հա­մա­պա­տաս­խան պայ­ման­ ներ: «­Մա­նա­նա» ու­սում ա­կան կենտ­րոնո­ւմ յու­ րա­քանչ­յուր մաս­նա­գի­տու­թյունն ու­նի իր ա­ռան­ձին աշխատասենյակը՝ հա­գե­ցած ո­ւսց­մանն ան­հրա­ ժեշտ պա­րա­գա­նե­րով: Ու­սում ա­կան ծրագրի առ­կա­յու­թյունը: Կեն­ տրո­նում դա­սա­վան­դու­մը կատարվում է տե­սա­կան եւ գործնական պարապմունքների միջոցով: «­Մա­նա­նա» ու­սում ա­կան կենտ­րո­նի տրա­մադ­ րած ա­վար­տա­կան վկա­յա­կա­նը մեծ հե­ղի­նա­կու­թյուն է վայե­լում Հա­յաս­տա­նի գոր­ծա­տու­նե­րի շրջանում՝ հա­ մար­վելով մաս­նա­գի­տա­կան բարձր ո­րա­կի ե­րաշ­խի­ք։ ­ Մենք ա­ռա­ջար­կում ե­նք հե­տե­ւյալ մասնագիտություն­նե­րը. ­ Վար­սա­հար­դա­րում: Դուք կստանաք վար­սա­հար­ դար­ման մա­սին հա­մա­լիր գի­տե­լիք­ներ, կի­մա­ նաք վարսա­հար­դար­ման սկզ­բունք­նե­րը եւ ձեռք կբե­րեք ո­ճա­բան–վար­սա­հար­դարի մաս­նա­գի­ տու­թյուն: Բու­ժա­կան գործ: Ձեռք կբե­րեք բու­ժակի եւ բուժք­ րոջ մաս­նա­գի­տու­թյուն՝ ու­նե­նա­լով հա­մա­լիր գի­տե­լիք­ներ ա­ռա­ջին բուժօգ­նու­թյուն ցու­ցա­ բե­րե­լու հա­մար: Զ­գես­տի մո­դե­լա­վո­րում: Ձեռք կբե­րեք գի­տե­լիք­ ներ կա­րի ձե­ւ ե­րի, զգեստ­նե­րի կա­ռուց­ված­քի, հա­գուստ կա­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցի բո­լոր փու­լե­րի մա­սին: Որ­պես ա­ռան­ձին ո­ւղ­ղու­թյուն՝ կա­րող եք ու­սա­նել սե­նյա­կի ներ­քին ձե­ւ ա­վոր­ման հա­ մար նա­խա­տես­ված մանածագործական պա­ րա­գա­նե­րի կար ու ձե­ւ ը (վա­րա­գույ­ներ, սփ­ռոց­ ներ, ան­ձե­ռո­ցիկ­ներ): Դի­մա­հար­դա­րում: Ձեզ կու­սու­ցա­նեն ճիշտ շպար­ վե­լու նր­բու­թյուն­նե­րը, դե­կո­րա­տիվ կոս­մե­տի­ կայի մի­ջո­ցով դեմ­քի մո­դե­լա­վոր­ման հի­մունք­ նե­րը (կոն­տու­րինգ), դի­մա­հար­դար­ման տար­բեր ձե­ւեր: Ֆ­լո­րիս­տի­կա: Կտի­րա­պե­տեք ծաղ­կեփն­ջե­րի, պսակ­նե­րի, հար­սա­նյաց եւ մկր­տու­թյան պա­ րա­գա­նե­րի պատ­րաստ­ման ար­վես­տին, ի­նչ­ պես նաեւ նվեր­նե­րի փա­թե­թա­վոր­ման, քաղցր կոմ­պո­զի­ցի­ա­նե­րի պատ­րաստ­ման հմ­տու­ թյուն­նե­րին: Մատ­նա­հար­դա­րում: Կտի­րա­պե­տեք մատնա­ հարդարման ժա­մա­նա­կա­կից ո­ւղ­ղու­թյուն­նե­րին, ե­ղունգ­նե­րի մշակ­ման ձե­ւ ե­րին, ձեռ­քե­րի խնամ­ քի եւ մերս­ման տե­սակ­նե­րին, կբա­ցա­հայ­տեք nail  art-ի գաղտ­նիք­նե­րը։ Քեթ­րինգ: Կի­մա­նաք ա­մեն ի­նչ փակ եւ բաց տա­ րածք­նե­րում հյու­րա­սի­րու­թյու­նը ճիշտ կազ­մա­ կեր­պե­լու մա­սին՝ ու­սա­նե­լով ֆուր­շետ, սպաս­ քադ­րում, սնն­դի հի­գի­ե­նա, քեթ­րին­գի տե­սակ­ ներ եւ այլ ո­ւղ­ղու­թյուն­ներ: Էս­թետ-կոս­մե­տո­լո­գի­ա: Դուք կի­մա­նաք ա­մեն ի­նչ մաշ­կի խնամ­քի, պի­լինգ­ի տե­սակ­նե­րի, դեմ­քի 5m5iu�0�uoum5hum�5hp�un�hp�u�5hp�uo�humuj�m�5k�n5op�um5ip�uo�n0�uk5n0�B�h�j�humuj�5m5hp�ui�hp�ul5ip�uo5hu�p�um5hum�5hp�uo�hum��ui5hp�uk�hum�5iu��5hu�0�ui5jµiul�hum�huk�m�iu�5j�5m5hp�uouj�m��5cp�uo�j�jKui5j�ui�humum�5iu��5l5�5n5���um�hp�uk�hp�uh�n5�0�uk�n5���ujumun5��m��5`uiui�5l5hp�uouhp�B�m�ip�uk5j�5k�k5j�m�j�5�5hul��u�5huo�ium�j��5humuj�m�5hu�0�uluhp�um�j�k�um�iu�5jµn�huo�u�5huop�uo�m5hum�5iu��5o�n5�0�ujuip�u�5j�5luip�u��hp�uo�n5�0�um5hum�5hu�0�B�o�iuop�uo�j 5k�k�m�n5juhum�hu�5o�hu�5huo�iuouhuk�5kum5n5�0�um�iu�5j�5iu���k��5ium5m�iu�5j�5n�huo�u�5huop�uo�m5hum�5o�iukp�um�n0�uk5n0�uh�j�uhp�um�ip�u�5j�m�