BNL 2019-Special Veiligheid | Page 6

SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 7 6 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID BOUWEND NEDERLAND & VEILIGHEID IN DE BOUW & INFRASECTOR VEILIGHEID VAN HET BOUWWERK (O.A. CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID) VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO) GEZOND WERKEN VEILIGHEID IN DE OMGEVING VAN HET BOUWWERK Ambitie Bouwend Nederland Ambitie Bouwend Nederland Ambitie Bouwend Nederland Ambitie Bouwend Nederland • Bevorderen dialoog opdrachtgever - aannemer. • Bevorderen dialoog werkgever - werknemer. • Constructieve veiligheid verantwoordelijkheid van • Bevorderen gebruik Risico Inventarisatie en de gehele keten. Evaluatie (RI&E). • Veiligheid uit de concurrentiesfeer. • Centrale regisseur m.b.t. constructieve veiligheid moet economisch onafhankelijke en gezag­ hebbende positie innemen. • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de centrale regisseur constructieve veiligheid regelen via publiekrechtelijke regelgeving. • WKB geen oplossing in verband met beperkte kennis en opdracht kwaliteitsborger. • Bevorderen dialoog werkgever - werknemer. • Bevorderen gebruik van arbeidsmiddelen en werkmethoden die zorgen voor minder gezondheidsrisico’s. • Bevorderen dialoog opdrachtgever - aannemer. • Veiligheid aan de voorkant: al in ontwerpfase aandacht voor (omgevings)veiligheid. • Centrale regisseur m.b.t. omgevingsveiligheid moet economisch onafhankelijke en gezag­ hebbende positie innemen. • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de centrale regisseur omgevingsveiligheid regelen via publiekrechtelijke regelgeving. Bij privaatrechtelijke weg (algemene voorwaarden) afwijking en aansprakelijkheidsbeperking mogelijk. Daarnaast veel externe partijen betrokken (omwonenden, winkeliers, weg­­ beheerder, openbaar vervoersbedrijven). • Positief over Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. Maar risicoafweging t.a.v. omgevingsveiligheid nog niet verankerd in regelgeving. Wat doet Bouwend Nederland? Wat doet Bouwend Nederland? Wat doet Bouwend Nederland? Wat doet Bouwend Nederland? • Diverse bijeenkomsten rondom constructieve veiligheid en dialoog opdrachtgever - aannemer. • Initiatief tot gesprek met ketenpartners. • Naar aanleiding van dit gesprek gezamenlijk ontwikkelen van activiteiten t.a.v. de integrale verantwoordelijkheidsverdeling m.b.t. construc- tieve veiligheid. • Actieagenda constructieve veiligheid. • Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag. • Organisatie Bewust Veilig Dag. • Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals bijvoorbeeld van VN Constructeurs. • Cursussen en workshops m.b.t. aanspreekcultuur. • Veiligheid in onderwijs. • Ondersteuning leden in gebruik RI&E. • 10 life saving rules. • Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag. • Organisatie Bewust Veilig Dag • Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals bijvoorbeeld van Volandis. • Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag. • Cursussen en workshops m.b.t. werken met gevaarlijke stoffen. • Veiligheid in onderwijs. • Ontwikkeling kwartstool waarbij arbeids­ middelen met beperkte belasting ten aanzien van kwartsstof eenvoudig inzichtelijk zijn. • Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag. • Organisatie Bewust Veilig Dag. • Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals bijvoorbeeld van ISZW. • Diverse bijeenkomsten rondom omgevings­ veiligheid en dialoog opdrachtgever - aannemer. • Aanbieden van vouchers voor veiligheidsadvies in bouwteamsituatie. • Afstemming met de Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht om risicomatrix onderdeel te laten uitmaken van het Bouwbesluit • Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag • Organisatie Bewust Veilig Dag. • Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals bijvoorbeeld van het Rijksvastgoedbedrijf. Versie: 4 februari 2019