BNL 2019-Special Veiligheid | Page 32

32 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 33 Tekst | Eva van Beveren Foto | Alwin Koops ALGEMEEN BESTUUR: "DE BOUW IS NU AAN ZET" BESTEL UW TOOLBOX 'BEWUST VEILIG, IEDERE DAG' "NIET DIRECTIEF AANSTUREN MAAR VAKMANSCHAP ERKENNEN” Het Algemeen Bestuur lastte op 22 januari Dodelijke ongevallen hebben vaak nog vele jaren Tijdens de Bewust Veilig Dag van 20 maart is de Toolbox Let the games begin een extra bijeenkomst in over veiligheid. impact op de werkgever en directe collega’s. ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ gelanceerd. Het ‘Dilemma-spel’ kent een aantal praktische dilemma’s met van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die De bouwsector moet uit de top-3 van meest Het idee van dit ‘spel’ is om (kleinere) organisaties praktische absolute norm; de enige manier is de veilige. Dit brengt dilem- het onderzoek naar de veiligheid in de bouw onveilige beroepssectoren en streeft naar nul hulpmiddelen te bieden om te zorgen dat iedereen – met ma’s met zich mee. Want hoe ga je in het werk om met tijd en begeleidde. Naast het Algemeen Bestuur en de dodelijke slachtoffers. Over die ambitie waren alle elkaar – elke dag bewust bezig is met veiligheid. “Het gaat geld aan de ene kant en veiligheid aan de andere. Met dit spel Taskforce Veiligheid van Bouwend Nederland aanwezigen het eens. Ook zou veiligheid geen ons daarbij niet alleen om technische hulpmiddelen of bespreek je de dilemma’s die hierbij ontstaan.” De komende waren ook leden van het Opdrachtgeversforum, resultaat van onderhandelen mogen zijn en dient procedures, die bestaan al. Wij geloven juist dat het met tijd zal de Toolbox ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ worden de G ­ overnance Code Veiligheid in de Bouw, veiligheid buiten de concurrentiesfeer gezet te elkaar in gesprek gaan, een veiligheidscultuur bevordert ”, legt aangevuld met zes extra werkvormen; risico’s, afspraken, VNconstructeurs en NLingenieurs aanwezig. worden. Veiligheid is een verantwoordelijkheid Harold Marsman van Stichting Vlink uit, die in samenwerking aanspreken, bouwplaatsbezoek, leren van ongevallen en het Alfons van Marrewijk modereerde de middag. voor de gehele keten. Een grote uitdaging ligt bij met Bouwend Nederland deze toolbox heeft ontwikkeld en gedragsverandering op de werkvloer. zich met de Stichting inzet voor het verhogen van het veilig- Speciale gastspreker was Marjolein van Asselt de vraag hoe je daarmee omgaat. Marsman: “Veiligheid is de ‘spektakelstuk’. • heidsbewustzijn in de bouw. Van Asselt begon met een toelichting op het rapport, dat een ander doel had dan eerdere Goede coördinatie rapportages van de Onderzoeksraad. Deze De hoge opkomst bij de vergadering onder- De toolbox bestaat uit acht werkvormen – zie het als ‘spellen’ Bestel uw toolbox op: rapportage moest het veiligheidsbewustzijn streepte het belang dat alle aanwezigen aan het – om het gesprek rondom veiligheid te faciliteren. De spellen bewustveiligiederedag.nl/bestel-uw-toolbox en reflecterend vermogen stimuleren en inzicht onderwerp hechten, vond Maxime Verhagen. Hij worden stapsgewijs gelanceerd waarvan ‘Dagstart’ en geven in de structurele lessen van de incidenten sloot de bijeenkomst af met de wens om bij zijn ‘Dilemma’s’ als eerste beschikbaar komen. “Wij vinden het die recentelijk hebben plaatsgevonden. De Raad vertrek als voorzitter te kunnen melden dat de belangrijk dat je dagelijks kort stilstaat bij veiligheid. Daarom zocht bewust naar de rode draad en wilde zich sector uit de top-3 van meest werkgerelateerde hebben we een hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een niet focussen op één incident. ongevallen is. kaartspel met vragen”, vertelt Marsman. “Want hoe voer je nu ‘Agents of change’ Naar aanleiding van deze bijeenkomst zetten alle vertelt vooral wat er moet gebeuren. Die stijl is niet bevorderlijk Partijen die een aanbeveling in het rapport kregen, door de Raad aangesproken partijen in op een om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Je wil juist dat zijn in de ogen van de Raad in staat echt verschil voorstel voor gezamenlijk overleg en actie. Om te de medewerkers zelf nadenken en eigen veiligheidsissues te maken in de sector, als ‘agents of change’. Ze veel overlap in deze overlegtafels te voorkomen, benoemen.” kunnen de bouwsector aanzetten tot verandering. maakte Alfons van Marrewijk een telefonische Het is immers cruciaal dat de aanbevelingen ronde langs de direct betrokken stakeholders om Experimenteren sectorbreed worden opgepakt. De bouwsector een goede coördinatie en afstemming te borgen. Om te ervaren wat wel en niet werkt, hebben de ontwikkelaars is aan zet. De Raad wil bereiken dat verandering Bouwend Nederland pakt nu door en zet samen veel geëxperimenteerd en bij een groot aantal aannemers zelf nu echt op gang komt om de sector substantieel met de andere partijen acties in gericht op de de gesprekken in de bouwkeet gevoerd. Marsman: “Veiligheid is Meer informatie Contactpersoon Yvonne Hiddink Adviseur Sociale Zaken [email protected] eigenlijk een gesprek over veiligheid? De klassieke uitvoerder veiliger te maken. aanbevelingen van de Raad. • totaal geen sexy onderwerp om over te praten. Men weet ook niet zo goed welke vragen gesteld moeten worden.” Wanneer je De aanbevelingen gaan over constructieve veilig- direct over veiligheid begint, wordt ook niet het gewenste effect heid, veiligheid op de bouwplaats en veiligheid in bereikt. “Begin je bijvoorbeeld over het werk, wat iemand gaat de bouwsector als geheel. Uit het onderzoek blijkt doen die dag, dan komt het gesprek vanzelf op veiligheid en dat aan de recente voorvallen in de bouwsector haal je er veel meer uit”, legt Marsman uit. vergelijkbare achterliggende factoren ten grond- slag liggen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid Vakmanschap gekoppeld aan veiligheid concludeert dan ook dat de bouwsector niet van In het begin zag Marsman wel wat onwennigheid bij het incidenten leert, veiligheidsrisico’s niet goed beheerst gebruik van deze toolbox maar naar mate het vaker werd en dat verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. ingezet, groeide het veiligheidsbewustzijn. “Je geeft de jongens hiermee het gevoel dat zij zelf kunnen aangeven hoe Jarenlange impact zij als vakman willen werken. Je stuurt niet meer directief aan In de bespreking na de toelichting door Van Asselt maar erkent juist vakmanschap.” Door deze toolbox wordt werd het belang van veiligheid en de urgentie vanuit een ander perspectief naar veiligheid gekeken. Het om ongevallen met ernstige afloop voorgoed uit interactieve karakter maakt medewerkers meer betrokken en te bannen voelbaar. Aanwezigen deelden hun activeert. “Deze methodiek is overigens niet alleen gericht op persoonlijke en soms emotionele ervaringen. toolboxmeetings”, vervolgt Marsman. “Je kan de hulpmiddelen veel breder inzetten, zoals bij dagelijkse overleggen.” Stichting Vlink: Jurry Swart, Harold Marsman en Sander de Brabander