BNL 2019-Special Veiligheid | Page 28

28 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID Tekst | Martine van der Linden BEWUST VEILIG DAG "DE OPVALLENDE RODE POSTERS HINGEN AL WEKEN AAN DE MUREN" Veiligheid staat constant bovenaan de agenda MOTIVEREN bij Sprangers Bouwbedrijf in Breda. Daarom De aanwezigen bespraken verder verschillende deed het bedrijf woensdag 20 maart mee aan archiefbeelden met voorbeelden uit de praktijk. de Bewust Veilig Dag. “Hoe ga je goed om met valgevaar, bijvoorbeeld. Tekst | Eva van Beveren SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 29 Foto | Josine Voogd VEILIGHEIDS- EN ERVARINGSDEKUNDIGE "ALS IK IN HET VAK WAS GEBLEVEN, DAN HAD IK WELEENS HEEL ZIEK KUNNEN WORDEN’’ Of hoe krijgen we de juiste mindset bij iedereen Het aantal doden door het werken met gevaar- hardnekkiger.” Artsen konden niet achterhalen tussen de oren?” Ook het kunnen aanspreken lijke stoffen is vele malen hoger dan het aantal waar de klachten vandaan kwamen. Uiteindelijk van elkaar op onveilige situaties kwam aan bod. dodelijke slachtoffers door een bedrijfsongeval zorgden de lichamelijke ongemakken in combinatie “Tot slot hebben we de LMRA toegelicht. Dit is in de bouw. Enerzijds door onwetendheid, met de geboorte van zijn dochter dat Seldenrijk een checklist die alle bouwplaatsmedewerkers anderzijds door het niet fysiek tastbaar zijn van het schildersvak per direct verliet. “Als ik in het vak kunnen volgen om te kijken of de werkplek veilig het risico, zegt Jeroen Seldenrijk, veiligheids- blijf, kan ik echt heel ziek worden, was mijn gevoel. is voor henzelf, en voor collega’s. Dit schema is kundige (HVK) bij Coen Hagedoorn Bouwgroep Sindsdien zijn de klachten nooit meer teruggekomen. op elke bouwplaats en in elke vestiging terug te én ervaringsdeskundige. De veiligheidsbewust- Daarnaast is mijn dochter gehandicapt geboren. De Het roer om vinden.” wording bij het werken met gevaarlijke stoffen aangeboren aandoening bleek niet erfelijk bepaald Door wat Seldenrijk is overkomen, heeft hij zich kent dus nog een grote uitdaging. dus lag het volgens het ziekenhuis aan omgevings- omgeschoold tot veiligheidskundige. Hij werkt factoren. De link met mijn schildersverleden was nu als KAM-coördinator bij aannemersbedrijf De Bewust Veilig Dag is niet onopgemerkt voor­ Meer informatie Contactpersoon Charles Verheyen Adviseur Veiligheid [email protected] bijgegaan bij Sprangers. Vooraf werd al volop De Bewust Veilig Dag heeft bij Sprangers veilig­ promotiemateriaal verspreid op de projecten en heid extra onder de aandacht gebracht. “Ook “Wanneer je aan een onbeveiligde dakrand staat voor mij snel gemaakt. Het bleek dat sommige Coen Hagedoorn Bouw b.v. vanuit Amersfoort. in de vestigingen. De opvallende rode posters na deze Bewust Veilig Dag wordt er veel over en je zet een stap te ver, is het risico bekend; je stoffen waarmee ik had gewerkt óók aantoonbare Zijn werkgever geeft Seldenrijk alle ruimte om hingen al weken aan de muren. Op de dag zelf, veiligheid gepraat. Dat is belangrijk.” Volgend valt en het is klaar”, vertelt Seldenrijk. “Loop je nadelige effecten hebben op het nageslacht.” zich in te zetten voor veiligheid. Zo neemt hij stipt om 9.00 uur, is op alle projecten en in alle jaar doet Sprangers weer mee. Sterker nog, in een stofwolk (kwartstof, houtstof, etc.) dan bijvoorbeeld deel aan de Taskforce Veiligheid & vestigingen van Sprangers het werk neergelegd. tussentijds wil het bedrijf een eigen Bewust gebeurt er op dat moment niet zo veel, maar kan Arbeidsomstandigheden van Bouwend Nederland. Het thema ‘veiligheid’ was waar het vanaf dat Veilig Dag organiseren. “Wij als directie vinden hinder zich op een later moment openbaren met Zijn ‘vakgebied’ – gevaarlijke stoffen – is één van moment die dag om draaide. Het begon met het belangrijk dat onze mensen zelf gemotiveerd alle ernstige gevolgen van dien”. Daar zit volgens de thema’s die binnenkort aan bod zal komen in een inleiding waarbij het belang van veiligheid raken om te zorgen voor een veilige werkom­ Seldenrijk het wezenlijke verschil tussen – zoals de veiligheidscampagne “Bewust Veilig, Iedere werd onderstreept, onder meer door cijfers van geving voor zichzelf én voor hun collega’s. Door hij het noemt – harde en zachte veiligheid. Dag’. “Eerste prioriteit is nu het terugdringen van ongevallen in de bouw te tonen. “Puur om bij veel aandacht te besteden aan veiligheid komt te dragen aan de bewustwording, dat zet de het steeds meer tussen de oren bij iedereen.” • mensen aan het denken.” dodelijke ongevallen op de bouwplaats. Maar Kapje op, handschoenen aan en goede ventilatie wanneer uiteindelijk iedereen zich bewust is van Seldenrijk werkte zelf jarenlang als schilder. de effecten van gevaarlijke stoffen, dan heb je, Over de gezondheidsrisico’s die kleefden aan het PRATEN OVER VEILIGHEID werken met gevaarlijke stoffen was hem in het Wat Sprangers standaard al doet in het kader begin niets bekend. “Op school werd er destijds van veiligheid werd vervolgens uiteengezet. geen aandacht aan besteed”. Het laatste deel Ronald Vonk, Operationeel Directeur: “We zijn van zijn schilderscarrière werkte hij in het bedrijf er constant mee bezig. Elk overleg begint met van zijn vader waar meer aandacht was voor veiligheid. We hebben daarnaast een werk­ veilig werken. “Dus altijd kapje op, hand- groep Veiligheid, die zich richt op veiligheid in schoenen aan, goed ventileren en op de hele keten. Zo kunnen we het proces rondom zoek naar minder schadelijke alter- veiligheid op alle fronten blijven optimaliseren. natieven. Ik ging me meer verdiepen Op initiatief van deze werkgroep is onlangs een in veilig en gezond werken maar veiligheidscultuurmeting uitgevoerd. Zo weten uiteindelijk; wat doe je er mee en we waar we staan, en vooral: waar we nog wanneer gebruik je wat? Veel veilig- kunnen of moeten verbeteren. Verder zijn we heidsmaatregelen zijn vaak niet ons aan het verdiepen in de mogelijkheden om goed leesbaar voor vakmensen.” de generieke poortinstructie in te voeren op alle bouwplaatsen van Sprangers.” Onbekende klachten Het gesprek voeren over veiligheid is ontzet­ Hoewel Seldenrijk zich bewust tend belangrijk volgens Vonk. Daarom was hier was van gebruik van hand- voldoende tijd voor ingepland tijdens de Bewust Meer informatie schoenen, stofmaskers, stof­ Veilig Dag. “Met het voorleggen van stellingen Bewustveilig.com afzuiging en goede ventilatie kwam het gesprek op gang. Onder andere over wat er op de werkvloer leeft. Het is een onder­ werp dat ons allemaal aangaat. Er werd dan ook druk gediscussieerd.” Contactpersoon Charles Verheyen Adviseur Veiligheid [email protected] kwam hij ’s winters toch vaak misselijk en vermoeid thuis. “Elke winter had ik standaard ontstekingen aan mijn lucht- wegen en dat werd steeds denk ik, echt bereikt wat je wil bereiken.” •