BNL 2019-Special Veiligheid | Page 18

18 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID Foto | René van den Burg SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 19 Tekst | Berber Bijma FRANS VAN EKERSCHOT, SECRETARIS GOVERNANCE CODE VEILIGHEID IN DE BOUW: "VEILIGHEID WORDT STEEDS MEER TOP OF MIND" Veiligheid krijgt steeds meer aandacht in de bouw-, infra- en installatiesector. In de hele keten, van aanbesteding tot en met onderhoud, zien partijen dat veiligheid niet alleen zit in de juiste voorschriften. Vooral het veiligheidsgedrag is belangrijk. De Governance Code Veiligheid in de Bouw richt zich daarom op een betere veiligheids- cultuur op alle niveaus. De gedragscode heeft inmiddels ruim 500 ondertekenaars. ‘Opdrachtgevers en opdrachtnemers laten met hun handtekening zien dat ze hun verantwoordelijkheid willen nemen’, zegt secretaris Frans van Ekerschot. instorten van een parkeergarage in Eindhoven in 2017 en verzocht Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum in de bouw, VNconstruc- teurs en de Governance Code te werken aan meer regie. ‘Dat verzoek heeft iedereen bij elkaar gebracht.’ Door het toegenomen bewustzijn heeft ook het aantal ondertekenaars van de Governance Code een vlucht genomen. ‘Veiligheid wordt steeds meer top of mind. Met een handtekening onder de Governance Code kunnen bedrijven – dus ook de leden van Bouwend Nederland – laten zien dat ze REGELGEVING maatregelen te nemen en het gesprek over werk willen maken van veiligheid. Op onze website Aan wetten en regels geen gebrek. Wie in de veiligheid hoog op de agenda te houden. Hoe laten we best practices zien en geven we informatie bouw, infra of installatietechniek werkt, weet de ondertekenaars precies vorm geven aan hun over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld instrumen- alles van veiligheidsprocedures, beschermende belofte, wordt niet gecontroleerd. ‘Er is geen tatie, uniformering en ketensamenwerking.’ kleding en voorzorgsmaatregelen. ‘Maar in de handhavingssysteem, de code is niet juridisch praktijk neemt de veiligheid niet toe door al die bindend’, vertelt Van Ekerschot. ‘Een bedrijf dat ELKAAR AANSPREKEN regels. Mensen houden zich er lang niet altijd aan’, z’n handtekening zet, kiest ervoor en verklaart Gesprekken over regie en uniformering zijn zegt Frans van Ekerschot. Hij is sectiehoofd Veilig- bewust met veiligheid aan de slag te gaan. Een noodzakelijk, maar de gedragscode is zeker niet heid en Gezondheid bij het Rijksvastgoedbedrijf ondertekenaar legt wel publiekelijk verantwoording bedoeld om vergaderagenda’s te vullen, benadrukt en secretaris van de kopgroep van de Governance af, bijvoorbeeld via website of jaarverslag, en is Van Ekerschot. ‘Het gaat uiteindelijk vooral om Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). daarop aanspreekbaar.’ het gesprek dat bij ontwerp en uitvoering van GEDRAGSCODE UNIFORMERING De Governance Code werd in 2012 opgesteld op Op centraal niveau wordt gesproken over onder Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf gebeurt dat ook initiatief van een aantal grote opdrachtgevers en meer uniformering van veiligheidsmaatregelen, in de dagelijkse praktijk. Veiligheid is voor ons bouwondernemingen. Inmiddels staan er meer vertelt Van Ekerschot. Een van de concrete minstens zo belangrijk als planning en geld. Ook dan 500 handtekeningen onder. Van Ekerschot: verbeteringen waartoe de Governance Code heeft van onder meer Bouwend Nederland hoor ik dat ‘De meerwaarde van een gedragscode bovenop geleid, is de ‘generieke poortinstructie’. ‘In de wet het steeds gewoner wordt om op de bouwplaats alle wetten en voorschriften die er al zijn, is dat is vastgelegd dat mensen die een bouwplaats over veiligheid te praten. Niet in beschuldigende partijen hier zélf hun handtekening onder zetten. betreden, veiligheidsinstructies moeten krijgen. zin, maar met het doel de situatie voor iedereen Ze kiezen ervoor om hun verantwoordelijkheid te Tot voor kort deed ieder bedrijf dat op z’n eigen nemen op het gebied van veiligheid. Daarnaast zit manier. Een transporteur moest soms wel drie de meerwaarde in de samenstelling van de groep. of vier keer per dag naar een instructiefilmpje De ondertekenaars zeggen toe anderen aan te kijken. Nu is er één veiligheidsfilmpje, met een spreken op hun veiligheidsgedrag of -maatregelen bijbehorende toets en een certificaat dat een Meer informatie als dat nodig is. Ze weten dus dat ze ook zélf jaar lang geldig is. Sinds 1 april is de generieke gc-veiligheid.nl aangesproken kunnen worden.’ poortinstructie verplicht voor alle bouwplaatsen BELOFTE De ondertekenaars variëren van grote, beurs­ in Nederland. We hebben al 100.000 inlogcodes verstrekt en 70.000 certificaten afgeleverd.’ genoteerde bouwers tot en met zzp’ers. Ze zien MEER REGIE een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zowel Het afgelopen jaar is het veiligheidsbewustzijn het werkproces als het eindproduct veiliger te in de bouwsector duidelijk toegenomen, merkt maken. Iedere ondertekenaar belooft continu bij Van Ekerschot. Hij schrijft dat onder meer toe te dragen aan de veiligheidscultuur in de eigen aan de constatering van de Onderzoeksraad voor organisatie en de sector als geheel en aan de Veiligheid vorig jaar, dat er te weinig regie is in veiligheidskwaliteit van het eindproduct. Dat de bouwsector op het gebied van veiligheid. De gebeurt onder meer door in de eigen organisatie OVV concludeerde dat naar aanleiding van het bouwprojecten gevoerd wordt en de moed om elkaar aan te spreken bij onveilige situaties. veiliger te maken.’ •