BNL 2019-Special Veiligheid | Page 10

10 | BNL | APRIL 2019 | SPECIAL VEILIGHEID Tekst | Petrick de Koning MEERJARENPROGRAMMA VEILIGHEID "VEILIGHEID IS EN BLIJFT EEN TOPPRIORITEIT" SPECIAL VEILIGHEID | APRIL 2019 | BNL | 11 Foto | René van den Burg Cultuur- en gedragsverandering stimuleren sectorbrede initiatieven zijn mede ingegeven door Lerend vermogen blijven aanscherpen de zichtbaarheid sterk toegenomen. Het onder- De veiligheid in de bouw concreet verbeteren is rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Om het lerend vermogen verder aan te scherpen, werp veiligheid staat op het netvlies van onze geen kwestie van een programma draaien en over eerdere incidenten. Zij signaleerden onder zijn er gesprekken gestart over de inrichting van leden en alle andere stakeholders. Iedereen doet een checklist afvinken. Dit vereist een cultuur- andere dat we als sector de verantwoordelijk- een centraal meldpunt voor incidenten. “Daarbij zijn stinkende best en veiligheid is nu ook echt dé en gedragsverandering en een andere manier heden duidelijk moeten verdelen. Eén van hun kijken we uitdrukkelijk naar de ervaringen van van veiligheid organiseren. “De communicatie­ aanbevelingen betreft het versterken van het andere sectoren waarin veiligheid een hoofdrol campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ speelt een lerend vermogen van de gehele sector. Dit geeft speelt, zoals de luchtvaart en petrochemische sleutelrol in die cultuurverandering. Met deze een extra impuls aan gezamenlijke projecten en industrie. Een meldpunt verbetert het inzicht in de campagne helpen we bouwbedrijven veiligheid inspanningen.” aard van incidenten, helpt ons hiervan te leren en Meer informatie toekomstige veiligheidsrisico’s te minimaliseren. bouwendnederland.nl/veilig-werken goed op de kaart te zetten en versneld te bouwen aan een open cultuur. Dat betekent samen de Strakke regievoering op de bouwplaats Juist door bestaande ervaringen te benutten, juiste maatregelen nemen en medewerkers vooral Eén van de onderwerpen waarover Bouwend kunnen we sneller schakelen.” de ruimte bieden om incidenten te melden, te Nederland de afgelopen maanden het gesprek Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen overtuigen van het belang van veiligheid. Het is bespreken en ervan te leren. Dat is in onze ogen aan ging, is de invulling van de regietaak op de Traject van de lange adem was glashelder tijdens de Bewust Veilig Dag voor hen één van de belangrijkste aandachts- de enige manier om veiliger te kunnen werken.” bouwplaats. De regie over veiligheid is nu vaak Het meerjarenprogramma en aanverwante 2019. Hoewel veel leden veiligheid centraal punten en de intrinsieke motivatie is zeker nog versnipperd. Om misverstanden te voor- projecten lopen nu een jaar. En hoewel Verhagen stellen, is de praktijk toch weerbarstig. “We aanwezig. Tegelijkertijd hebben we wel te maken Een sectorbrede verantwoordelijkheid komen, is het cruciaal dat alle betrokken partijen heel tevreden is over eerste concrete resultaten, willen als bouw- en infrasector uit de top 3 van met veiligheidsincidenten, soms zelfs met Hoewel er nu een stevig meerjarenprogramma goede afspraken maken over wie de regie voert, is hij ook reëel. “Het is een illusie om een complex meest onveilige sectoren.” Om deze ambitie dodelijke afloop. Het is dus zaak om de veiligheid opgetuigd is, is het onvoldoende als alleen en hoe dat proces slim en efficiënt in te richten is. onderwerp als veiligheid in de bouwsector binnen concreet te maken, gaf het Algemeen Bestuur beter te organiseren. Dat proces hebben we met Bouwend Nederland en zijn leden veiligheid Verhagen: “Het is dan wel belangrijk dat veiligheid drie jaar volledig op te lossen. We hebben duidelijke in maart 2018 groen licht voor het meerjaren­ het meerjarenprogramma Veiligheid een extra beter regelen. Veiligheid is een veelomvattend uit de sfeer van concurrentie komt. Dat is lastig doelen en het vraagt een lange adem om te zorgen programma Veiligheid. We zijn nu een jaar impuls gegeven. Het programma bestaat uit een onderwerp waar, volgens Verhagen, iedereen in omdat onze leden projecten willen draaien en op dat veiligheid op de bouwplaats echt bij iedereen verder en waar staan we nu? waaier aan projecten om de veiligheidsrisico’s in de bouwketen verantwoordelijk voor is. “Parallel tijd moeten leveren. Soms ontstaat hierdoor een wortel schiet. Gedrags- en cultuurverandering is de bouw zichtbaar en beheersbaar te maken. Zo aan ons eigen programma organiseren we dus spanningsveld tussen veiligheid en economische nu eenmaal geen kwestie van een knop omzetten. Natuurlijk is veiligheid geen nieuw onderwerp zetten we samen met de sector de noodzakelijke projecten om de betrokkenheid van andere opbrengst. Duidelijke afspraken kunnen bijdragen Zeker niet als er zoveel partijen bij betrokken zijn. in de bouwsector. Verhagen legt uit: “Het is niet stappen om de kans op ongelukken drastisch te stakeholders, zoals opdrachtgevers, de overheid, aan de juiste balans in de samenwerking tussen Tegelijkertijd liggen we goed op schema. Mede nodig om de leden van Bouwend Nederland te verkleinen.” constructeurs en installateurs te stimuleren. Deze alle betrokkenen.” door de campagne 'Bewust Veilig, Iedere Dag' is topprioriteit en zal dat blijven!” • Contactpersoon Paul Schumacher Programmamanager Veiligheid [email protected]