Blue Lock | Page 60

LESEPROBE
TEXT : muneyuki kaneshiro ZEICHNUNGEN : yusuke nomura