Biuletyn Maraton Bieszczadzki Biuletyn MB nr 2 (9) / 2019 - Page 4

4 VII Hyundai ULTRAMARATON BIESZCZADZKI 12 października 2019R., CISNA STARTUJE ULTRAMARATON BIESZCZADZKI! KOMPENDIUM WIEDZY PRZED STARTEM J uż 12 października 2019r. wystartuje Hyundai ul- traMaraton Bieszczadz- ki. Pięć startów na dystan- sach od 17 do 90 km zapewni możliwość spróbowania swoich sił każdemu, a co waż- niejsze jest  on wyjątkową okazją do zanurzenia się w  niezwykły klimat jesien- nych Bieszczadów.   HYUNDAI ULTRAMARATON BIESZCZADZKI „młodszy brata” Biegu Rzeź- nika, dziśiaj zapewne zasłu- żył już na  miano jednego z  najciekawszych i  najbar- dziej klimatycznych wyda- rzeń biegowych. Niewątpli- we duży udział mają w  tym Bieszczady,  gwarantujące jesienią zapierające dech w piersiach widoki.   HYUNDAI ULTRAMARATON BIESZCZADZKI 52 KM Najpopularniejszym i  koron- nym startem  wydarzenia jest Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki 52 km. Bieg ten gromadzi co roku mocnych zawodników – czołówkę bie- gaczy górskich w Polsce oraz gości z  zagranicy. Początko- wy w  miarę płaski odcinek trasy zapewnia możliwość szybkiego biegu, a  kolejne, już górskie etapy, szybko we- ryfikują siły zawodników. Dobiegnięcie do mety przed upływem pięciu godzin jest dużym wyczynem. W  ze- szłym roku ta sztuka udała się jedynie siedmiu startują- cym.   HYUNDAI ULTRAMARATON BIESZCZADZKI 90 KM W 2018 roku po raz pierwszy biegacze zmierzyli się z  Hy- km, zwany jesienną wersją Rzeźniczka z Festiwalu Biegu Rzeźnika. Podobnie jak tam zawodnicy na start docierają Bieszczadzką Kolejką Leśną. Ten bieg to doskonała okazja dla debiutantów na spraw- dzenie swoich sił w  górskim bieganiu. Wielu biegaczy od właśnie takiego dystansu za- częło swoją przygodę z biega- niem w górach.   17 KM ("ĆWIERĆULTRAMARATON") Biegiem o  najkrótszym dy- stansie jest bieg na 17 km, na- undai ultraMaratonem Biesz- czadzkim na dystansie 90 km. Przepiękna trasa dała możli- wość podziwiania wschodu słońca w górach i przedziera- nia się przez poranne mgły na bieszczadzkich szlakach. Jednak bieg nie był sielanką, o  czym najlepiej świadczy fakt, że w  limicie czasowym ukończyło go niespełna 60% startujących.   26 KM Dużym zainteresowaniem cieszy się także dystans 26 zywany „ćwierćultramarato- nem”. Na biegaczy czeka na trasie jedno mocne podejście na „Małe Jasło”, skąd zbiegają już do mety. Na ukończenie całego biegu mają 4 godziny.   MARATON SELEKCJA Najbardziej niezwykłym i  tajemniczym biegiem jest jednak Maraton Selekcja, którego celem jest uczcze- nie pamięci płk Sławomira Berdychowskiego – Twór- cy i  Pierwszego Dowód- cy Jednostki Wojskowej AGAT (JWA). Bieg odbywa się w  trzech kategoriach. W  kategoriach munduro- wych zarówno żołnierzy jak i cywili obowiązuje wy- posażenie w  postaci pleca- ka z 10 kg obciążeniem oraz mundur polowy i  wojsko- we buty. Uczestnicy kate- gorii sportowej mogą biec w dowolnym stroju i wypo- sażeniu. Na wszystkich jed- nak czekają na trasie zada- nia dodatkowe, w ubiegłym roku zawodnicy musieli zmierzyć się z  takimi prze- szkodami jak wspinanie po linie, czołganie czy most li- nowy. Co ważne uczestnicy nie znają wcześniej trasy ani dystansu, wiedzą jedy- nie, że muszą pokonać 30- 40 km w czasie do 8 godzin a  po biegu czeka na nich strzelanie do tarczy z  kara- binków AR-15. Tą ostatnia konkurencje obsługuje 7.62 Group, firma organizują- ca profesjonalne treningi strzeleckie.    WIĘCEJ NA WWW Więcej informacji dostęp- nych jest na stronie: www. maratonbieszczadzki.pl TRASA ULTRAMARATONU Zapisy możliwe są w Biurze Zawodów CISNA 22°15' 22°20' START / META 22°25' Ług DOŁŻYCA Dołżyca  PRZEŁĘCZ ORŁOWICZA 1089m Cisna MAJDAN  Roztoki Górne  15 SINKOWA 995m MAŁE JASŁO 1097m   SZCZAWNIK 1098m JASŁO 1153m SMEREK 1222m PRZEWYŻSZENIA 64 SMEREK Smerek 72 64 KM 1154M WETLINA 35 KM 1084M Wetlina OKRĄGLIK 1101m RYPI WIERCH 1103m 15 KM 991M 56 JAWORNIK 1021m DZIURKOWIEC 1189m STRYB 1014m Strzebowiska 80 40 Przysłup PRZYSŁUP PŁASZA 1163m Moczarne  CZERENIN 929m WORWOSOKA 35 1024m ROSOCHA 1084m ROŻKI 943m 10 KALNICA  25 20 Liszna HYRIATA 1103m Solinka Krzywe LISZNA  Kalnica UDAVA KRZYWE Piątek: 16:00 - 23:00, Sobota: 5:30- 6:00 i 16:00 - 18:00, Niedziela: 4:30- 5:00 Biuro zawodów - biegi dla dzieci Piątek: 16:00 - 23:00, Sobota: 5:30- 6:30, 13:00 - 14:45 więcej na: www.maratonbieszczadzki.pl Zubeńsko 30 Balnica Żubracze 22°30'  Maniów ZAPISY Map data © OpenStreetMap contributors PAPORTNA 1198m 48 RABIA SKAŁA 1199m 50 KM 11136M 75 KM 1086M