Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 9

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 B İZDEN HAB ERLER Katılınılan Toplantılar 18-20 Nisan 2019, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi‟nde düzenlenen 6. Uluslararası Sosyal BeĢeri ve Ġdari Bilimler Sempozyumu,‟na Öğretim Görevlisi Okan KOÇ "Üniversite Kütüphanelerinde Kalite Yönetimi: Balıkesir Üniversi- tesi Merkez Kütüphanesi Örneği" adlı bildirisi ile katılmıĢtır. 02-03 Mayıs 2019 da Çanakkale‟de düzenlenen 4. International Rating Aca- demy Congress on Village Institutions and New Searches in Education (KÖY ENSTĠTÜLERĠ VE EĞĠTĠMDE YENĠ ARAYIġLAR ) , toplantısına Öğretim Gö- revlisi Okan KOÇ “Köy Enstitüleri Ve Okul Kütüphaneleri” bildirisi ile katılmıĢ- tır. 28-30 Haziran 2019‟da Kıbrıs‟ta düzenlenen 3. Uluslararası EMI GiriĢimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi‟ne toplantısına Öğretim Görevlisi Okan KOÇ “Bilimsel Çalışmalarda Akademisyenler Tarafından Kullanılan Bilgi Erişim Sistemleri” ve “Küresel Dijital Çağda Emek” ” bildirileri ile katılmıĢtır. 19-20 Kasım da Ġzmir‟de düzenlenen 7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve Ope- nAIRE Advance Projesi ÇalıĢtayı „na Daire BaĢkanı Sema AYHAN ve Kütüphaneci Gülcan KüçükgüreĢgen katılmıĢlardır. Aralık 2019‟da Ankara‟da düzenlenen YÖK Kalite Güvence Sistemi Bilgilendir- me Toplantısı, Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi Program Değerlendirme Modülü Eğitimine ve 23-24 Aralık 2019 „da Ġstanbul‟da düzenlenen YÖKAK, “2020 Yılı Kurumsal Değerlendirme Süreçleri ve Kurum Ġç Değerlendirme Raporlarının Ha- zırlanmasına ĠliĢkin Bilgilendirme Toplantısı” na Öğretim Görevlisi Okan KOÇ ka- tılmıĢtır. 9 9