Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 8

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 B İZDEN HAB ERLER Katılınılan Toplantılar Her yıl düzenlenen uluslararası ANKOSLink toplantısı, son geliĢmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliĢtirme ve mevcut hizmetleri iyileĢtirmek için ge- rekli tüm kaynakların bir çatı altında toplandığı uluslararası bir konferanstır. “Dijital KüreselleĢme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler” teması altında 2-5 Ni- san 2019 tarihinde Antalya‟da düzenlenen toplantıya Daire BaĢkanı Sema AY- HAN ve Kütüphaneci Gülcan KüçükgüreĢgen katılmıĢlardır. 11 Nisan 2019 da Ġzmir de düzenle- nen “Açık Bilim Yolunda” konferansı- na Daire BaĢkanı Sema AYHAN katıl- mıĢtır. Seminerde AraĢtırma Veri Yöneti- mi, Açık Veri, Açık Lisanslar, ORCID ID ve OpenAIRE hakkında bilgiler ve- rilmiĢtir. 8 8