Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 5

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 Zengin veri tabanı, nitelikli elektronik dergi ve kitap koleksiyonu, süreli yayın- lar ve görsel koleksiyon ile araĢtırmacıların bilimsel ve eğitim faaliyetlerini ra- hatlıkla sürdürebilmelerine önem verilmiĢtir. “Kurumsal Akademik ArĢiv” kurulumu ve akademik arĢiv oluĢturulması kapsa- mındaki çalıĢmaları ile, önemli bir proje hayata geçirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen ça- lıĢmalarla, Üniversitenin Akademik Kurumsal hafızasının oluĢmasında önemli bir katkı sağlanmıĢ, Kütüphane hizmetlerine önemli bir ivme kazandırılmıĢtır. Hazırlanan Açık Bilim Politikası ile akademisyenler arasında farkındalık ya- ratılması sağlanmıĢ ve politika Balıkesir Üniversitesi Senatosu Kararı No:2019/9 ile 26.12.2019 tarihinde kabul edilmiĢtir. BaĢkanlığımız, 2020 yılında görev ve sorumluluğunun bilinci ile, çalıĢmalarını sürdürmeye ve geliĢtirmeye devam edecektir. Bu düĢünceler ve Üniversitemizin kurumsallaĢmasını tamamlamıĢ, kalite yöne- timini ve değerlerini benimsemiĢ bir yapıya kavuĢması dilekleri ile, 2020 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barıĢ, huzur, sevgi, mutluluk ortamını getirmesini dün- yamızdaki sorunların çözümü için umutlu bir baĢlangıç olmasını diliyor, üniversi- temizin akademik, idari personelinin ve öğrencilerimizin yeni yılını sevgiyle kutlu- yorum. Sema AYHAN Daire BaĢkanı 5 5