Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 4

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 B B İZDEN İZDEN HAB HAB ERLER ERLER Yeni Önsöz Veritabanları Üniversitenin kalite politikası; “· Öğrencilerimiz öncelikli olarak tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için eğitim- öğretim, araştırma- ge- liştirme süreçlerinin gelişimini sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sağlamak, · Farklı bilgi kaynaklarını, tek yerde birleştiren ve bu bilgilere hızlı erişim imkanı sağlayan bir yönetim bilgi sistemi kurmak, · Üniversite personelinin dona- nımlı hale gelmesi için hizmet içi eğitimler uygulayarak ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek” olarak belirlen- miştir. BaĢkanlığımız, Üniversitenin tanımlanmıĢ kalite politikası rehberliğinde; “· Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak, bilgi hizmetlerini çağdaĢ geliĢmeler doğrultusunda düzenleyip, kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karĢılamak özgörevi, · ÇağdaĢ bilgi hizmetlerini en iyi ve en geliĢmiĢ Ģekliyle sağlayarak geliĢmiĢ araĢ- tırma olanaklarının sunulduğu büyük bir üniversite kütüphanesi olmak özgörüĢü ile hedeflerini belirleyerek çalıĢmalarına yön vermiĢtir. Merkez kütüphane hizmetlerinin geliĢtirilmiĢ, teknolojik ve fiziksel ola- naklar arttırılmıĢ, kaynak ve kütüphane kullanım oranının yaygınlaĢtırılmak için yeni projeler geliĢtirilmiĢ, kullanıcılarımızdan gelen istek ve önerilerle, koleksi- yonun zenginleĢtirmesine ve her türlü bilgi ihtiyacının karĢılanmasına devam edil- miĢtir. 4 4