Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 3

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 MAKALE YAZARKEN DĠKKAT ! ĠSTANBUL HAVALĠMANI KÜTÜPHANESĠ KĠTAP VE KÜTÜPHANE TARĠHĠNDEN ĠLGĠNÇ NOTLAR 18 22 24 TÜRK ĠġARET DĠLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM PORTALI KĠTAP-FĠLM TANITIMI 26 28 5 3