Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 27

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 “tid.meb.gov.tr” adresinden kullanıma açılan portalla Türkiye‟de ortak iĢaret dilinin oluĢturulmasına, bunun doğru ve kolay öğrenilmesine, kavram zenginliği oluĢturularak yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin geliĢtirilmesine katkı sağlan- ması hedefleniyor. Herkes Türk iĢaret dilini öğrenebilecek Portalda Türk iĢaret dilinin geliĢiminden güncel sorunlarına uzanan, etkileĢimli, video ve sınavlarla zenginleĢtirilmiĢ bir içerik sunuluyor. ĠĢitme engelli öğrenciler, öğretmenler ve isteyen tüm vatandaĢlar, görsel ve videolarla desteklenen 43 eğitim ve 14 ana eğitim temasının yer aldığı portal üzerinden Türk iĢaret dilini öğrenebilecek. Parmak alfabesinin de anlatıldığı portalda, her eğitim için sınav, sınav sonrası puanlama ve değerlendirme yapılabilecek. Kaynak: https://bluesyemre.com/2019/10/14/tidlms-turk-isaret-dili-uzaktan-egitim-portali/? fbclid=IwAR32rhNFYbfCij2GOLKSAmigFjQxXk5OjUubDlRQsZDOZPhLE1XEEjMQuqo 27 27