Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 26

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 TÜRK ĠġARET DĠLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM PORTALI Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) işitme engelli öğrenciler ve işaret dilini öğ- renmek isteyen tüm vatandaşlar için ilk kez hazırlanan Türk İşaret Dili Eği- tim Portalı kullanıma açıldı. Bakanlık, 5 bin kelimeden oluşan, görsel ve video destekli güncel Türk İşaret Dili Sözlüğünü de hizmete sundu. Ġlk kez 2015‟te hazırlanan ve 2 bin 607 kelimeden oluĢan Türk ĠĢaret Dili Sözlüğü güncellendi. Anlatımı görsellerle desteklenen yeni sözlükte 5 bin kelime bulunuyor. Ġki cilt olarak basılan sözlükteki her iĢaret için lise ve üniversite öğrenimini tamamlamıĢ yetiĢkin iĢitme engellilerin desteğiyle videolar hazırlandı. Türk ĠĢaret Dili Eğitim Portalı kullanıma açıldı Bakanlık, yeni sözlüğü ve iĢaret dili eğitimlerini 7‟den 70‟e tüm vatandaĢların kullanımına sunmak amacıyla TÜBĠTAK iĢ birliğinde ilk kez Türk ĠĢaret Dili Eği- tim Portalı‟nı hayata geçirdi. Türk ĠĢaret Dili Sözlüğü‟nü bu portal üzerinden dijital ortama aktaran Bakan- lık, sözlüğün tüm iĢaret dili eğitimlerinde kullanılabilmesine imkan tanıdı. 26 26