Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 20

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 MAKALE YAZARKEN DĠKKAT DüĢün, Kontrol Et, Gönder Listedeki soruların bir çoğuna veya tümüne “evet” diyorsanız; Yukarıdaki kontrol listesindeki soruların bir çoğuna veya tümüne “evet” cevabı sizi memnun ediyorsa, kontrolü tamamlayın ve makalenizi ilgili dergiye gönderin.  Seçtiğiniz derginin, aynı alanda çalıĢma yürüten diğer araĢtırmacılar arasındaki itibarınızı ve atıf sayınızı artıracak, uygun bir profile sahip olduğundan emin olmalısınız.  AraĢtırmanızı doğru dergide yayımlamak, profesyonel profilinizi yükseltecek ve kariyeri- nizde ilerlemenize yardımcı olacaktır.  Makaleniz indekslenmeli, arĢivlenmeli ve kolayca bulunabilir olmalıdır.  ÇalıĢmanızın dikkatlice gözden geçirildiği, düzenlendiğine dair profesyonel bir yayıncılık deneyimi yaĢadığınıza inanmalısınız. Sonrasında makalenizi dergiye gönderebilirsiniz. Not: http://thinkchecksubmit.org/ sitesinde yer alan yazıyı Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi‟nden Çiğ- dem Yıldırım ve Kamil YeĢiltaĢ Türkçeye çevirmiĢlerdir. 20 20