Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 19

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 Seçtiğiniz derginin güvenilir olduğundan emin olmak için aĢağıdaki kontrol listesini referans alın. Siz veya meslektaĢlarınız ilgilendiğiniz dergiyi tanıyor mu?– Dergide daha ön- ce yayımlanmıĢ herhangi bir makaleyi okudunuz mu?– Dergideki son makaleleri keĢfetmek kolay mı?  Yayıncıyı kolayca bulabiliyor ve iletiĢim kurabiliyor musunuz?– Yayıncının adı, derginin web sitesinde açıkça gösteriliyor mu?– Yayıncıyla telefon, e-mail ve posta yoluyla iletiĢim kurabiliyor musunuz?   Derginin yayın değerlendirme yöntemi ve uygulaması açık mı?  Dergideki makaleler takip ettiğiniz veritabanlarında indeksleniyor mu? Ġstenen ücretler net olarak belirtilmiĢ mi?– Derginin web sitesinde hangi üc- retin ne amaçla ve ne zaman ödeneceği açıklanıyor mu?  Derginin yayın kurulunu tanıyor musunuz?– Yayın kurulu üyeleri daha önce duyduğunuz isimler mi?– Yayın kurulu üyeleri kendi web sayfalarında dergiden bahsediyor mu?  Yayıncı, sektörün tanınan bir üyesi mi?– Yayıncının, Yayın Etiği Komitesine (Committee on Publication Ethics-COPE) üyeliği var mı?– Makalenizi göndermek istediğiniz dergi açık eriĢimli ise, Açık EriĢim Dergileri Dizini‟nde (DOAJ) liste- leniyor mu?– Dergi açık eriĢimli ise, yayıncısının Açık EriĢim Akademik Yayımcı- lar Birliği‟ne (Open Access Scholarly Publishers‟ Association – OASPA) üyeliği var mı?– Dergi açık eriĢimli ise, INASP‟ın online dergi platformların- da (BangladeĢ, Nepal, Sri Lanka, Orta Amerika ve Moğolistan‟da yayınlanan der- giler için) veya African Journals Online‟da (AJOL, Afrika‟da yayımlanan dergiler için) yer alıyor mu?– Yayıncının, baĢka bir ticari derneğe üyeliği bulunuyor mu? 19 19