Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 17

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 Topluma kitap okuma alıĢkanlığını kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Bursa BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Alinur AktaĢ, kampanyayı SetbaĢı ġehir Kütüphanesi‟nde tanıttı. “Kitaplar, odalarımızı süsleyen, kütüphanelerimizi dolduran birer aksesuar ol- maktan öte ruh gıdamızdır. Bizler de bu gerçeklerden hareketle „Kitap Her Kapı- yı Açar‟ projemizi hayata geçiriyoruz. Projemizin amacı Bursalılara kitap sevgisi- nin aĢılanması, hemĢehrilerimizin kitapla daha fazla buluĢmaları, BüyükĢehir Be- lediyesi‟ne bağlı kütüphanelerin zengin içeriğinden daha fazla istifade etmesini sağlamak.” Kampanyanın, Ülke Geneline Yayılması Bekleniyor “Uygulama ile kitapların iĢlevselliğinin geniĢletilip, kitap okumanın cazibesini art- tırmayı hedefledik. Yapılan bu çalıĢma Türkiye‟de ilk olacak. Bursa‟da baĢlatılan ‟kitap her kapıyı açar‟ kampanyası sayesinde kitapseverlere kolaylık sağlanmıĢ olacağı gibi, kütüphane alıĢkanlığı olmayanlar da teĢvik edilecek.” “Uygulama ile kitaplar Bursakart ya da entegre herhangi bir sistem ile Ģehir içi ulaĢımda bilete dönüĢmüĢ olacak. Yani, kütüphaneden bir kitap alındığında, toplu taĢıma araçlarında kullanılacak olan bilet de kitapla birlikte verilecek. Diğer Ģe- hirler de bu uygulamayı örnek alıp kendilerine uyarladıklarında tıpkı Türkiye ge- nelindeki ağaç dikme organizasyonunda olduğu gibi zincirleme bir etkileĢimle „Kitap Her Kapıyı Açar‟ projesinin, ülke çapında kitap okuma kampanyasına dönüĢ- mesini de amaçlıyoruz.” Kaynak: https://kayiprihtim.com/haberler/edebiyat/bursa-kutuphane-kitaplar-toplu-tasima-bileti-oluyor/ 17 17