Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 16

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 KĠTAP HER KAPIYI AÇAR Bursa’da Kütüphaneden Alınan Kitaplar Toplu TaĢıma Bileti Oluyor Bursa BüyükĢehir Belediyesi, örneğine ülkemizde pek de rastlanmayan bir hiz- mete baĢladı. Belediye, kitap okuma alıĢkanlığını artırmak amacıyla bir kampanya düzenliyor. Buna göre BüyükĢehir‟e ait kütüphanelerden kitap alan okurlar, Ģehir içindeki toplu taĢıma sistemlerinde geçerli olmak üzere iki biniĢ- lik Bursakart kazanıyor. Kent içinde belediye tarafından hizmet veren otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli olacak Bursakart biletleri, her yaĢtan yolcu tarafından kullanılabilecek. Ġnsanların kütüphaneye gitmesi ve okuma alıĢkanlığı kazanması gibi konularda etkili olabilecek bir adım olarak yorumlanan kampanya, “Kitap Her Kapıyı Açar” sloganıyla yola çıktı. Bursa BüyükĢehir Belediyesi‟ne ait kütüphanelerden kitap alan okurlar için ge- çerli olacak bu hizmet, kitap almak için kütüphaneye gelen okurların evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmesi için yapacakları ulaĢım masrafını da bedavaya getirmiĢ oluyor. 16 16