Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 12

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 ZENODO OpenAIRE ve CERN’den ücretsiz, açık arĢiv Zenodo nedir ? Zenodo (zenodo.org) boyutu ve formatı ne olursa olsun araĢtırma çıktılarını saklamak ve paylaĢmak için tüm disiplinlerden araĢtırmacılara olanak sağlayan, bilimin tamamı için açık, güvenilir bir depodur. Uzun dönemde her türlü bilimsel çıktının keĢfedilmesini, paylaĢılmasını ve atıf almasını sağlayan Zenodo‟yu yükle- mesi ve eriĢimi ücretsizdir. Zenodo kimler için ?    Zenodo tüm bireysel araĢtımacılar, bilim toplulukları ve araĢtrıma kurumları içindir. Fon kaynağından bağımsız olarak tüm araĢtırma çıktılarına açıktır. Zenodo Horizon2020 projelierine link verir ve tüm sonuçlar doğrudan doğru- ya OpenAIRE ve AK portalıyla bağlantılıdır. Zenodo ile araĢtırma grubunuz veya projeniz için bir koleksiyon oluĢturabilir ve küratörlüğünü yapabilirsiniz., konferans bildirileri ya da dergiler için hos- ting hizmeti sunar. Zenodo hakkında kısa bilgiler:  AB fonlu araĢtırmalar geniĢ kapsamlı arĢiv  Yükleme baĢına 50 GB  Veriler CERN merkezinde saklanır.  Her yükleme için kalıcı tanımlayıcılar (DOIs)  Makale düzeyinde metrikler içerir.  Bilimin tüm bileĢenleri için ücretsiz.  Tüm disiplinlerden araĢtırma çıktılarına açık.  GitHub entegrasyonu  AK fon bilgilerini kolayca ekleme ve OpenAIRE aracılığı ile raporlama 12 12