Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 11

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 ġu anda var olan kayıtlarla birlikte Üniversitenin akademik çıktıları ve tezle- rinin Base, Roar, OpenDoar, Harman, Googel Akademik gibi açık eriĢim alanla- rında yer almasıyla akademik görünürlük sağlanmıĢtır. 2019 yılında Açık Bilim Politikası taslak çalıĢma olarak hazırlanmıĢ ve sistem üzerinden eriĢime sunulmuĢ ve Senato‟nun 26.12.2019 tarih 2019/9 sayılı top- lantısında, görüĢülerek kabul edilmiĢtir. http://dspace.balikesir.edu.tr/ dokumanlar/oa_acikbilim.pdf Sistem ve teknik alt yapı düzenlemelerinin tamamlanması ardından 2019 yılı haziran ayından baĢlayarak sisteme veri girilmeye baĢlanmıĢ ve halen sürdürül- mektedir. 1994-2018 yılı kapsamında WOS ve SCOPUS Ġndekslerde yer alan BAUN akademik çıktılar belirlenmiĢ, ortak yayınlar ayıklanmıĢ ve güncellenen veri gi- riĢ standartlarına göre tüm alanlara ilgili üst verileri aktarılmıĢtır. 2019 -2020 yılı üst veri aktarım, taĢıma ve kontrol iĢlemleri 2020 yılında tamamlanması plan- lanmıĢtır. TR Dizinde yer alan BAUN adresli 1830 (1994-2018) akademik çıktının üst veri aktarımı tamamlanmıĢtır. 2019 -2020 yılı üst veri aktarım, taĢıma ve kont- rol iĢlemleri 2020 yılında tamamlanması planlanmıĢtır. Enstitülerden gelen yüksek lisans ve doktora tezleri üst verileri sisteme gi- rilmiĢ, tam metinleri (pdf) eklenmiĢtir. 1994-2018 yılı kapsamındaki tezler, bu bağlamda kontrol edilecektir. 2018 den geri dönüĢlü olarak sürdürülecek çalıĢ- manın 2020 yılında tamamlanması planlanmıĢtır. Ġlgilenenler için konu ile ilgili ayrıntılı bilgi linkleri: http://dspace.balikesir.edu.tr/ http://kutuphane.balikesir.edu.tr/acikerisim http://kutuphane.balikesir.edu.tr/faaliyet-raporu- (2019) 11 11