Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 10

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 KURUMSAL AKADEMĠK ARġĠV Kurumsal Akademik ArĢiv nedir ? Kurumsal arĢiv, bağlı oldukları kurumun entelektüel birikimini dijital ortamda bir arada toplayan, saklayan, koruyan ve dağıtımını sağlayan bir hizmetler bütü- nüdür. Kurumun araĢtırma sonuçları/bilimsel çıktıları üzerindeki kontrolünü sağ- lamlaĢtırarak ve mevcut araĢtırmaya eriĢimi geniĢleterek, bilimsel iletiĢim siste- minin dağıtıcısı ve kritik bir bileĢeni durumundadır. Kurumsal Açık ArĢivin amacı, bilginin yayılmasını kısıtlayan akademik iletiĢim sistemlerinde yeni bir model oluĢturulması, kurumun ve araĢtırmacıların daha iyi tanınmasının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının arttırılmasıdır. Üniversitemizdeki Kurumsal ArĢiv-Açık Bilim ÇalıĢmaları Türkiye, açık eriĢimle ilgili AB‟nin 7. Çerçeve Programınca desteklenen ve bi- limsel yayınlara açık eriĢim alt yapısının kurulmasını (OpenAIRE) ve Akdeniz ül- kelerinde açık eriĢim politikaları geliĢtirilmesini amaçlayan (MedOANet) proje- lerinde yer almaktadır ve bu programlar Ufuk 2020 (2014-2020) Çerçeve Programında AB desteğiyle gerçekleĢtirilen araĢtırmalardan üretilen yayınların kurumsal arĢivler aracılığı ile ücretsiz eriĢime açılmasını zorunlu hale getirmek- tedir Mevcut sistemin teknik alt yapı ve güncel yapılandırma ayarlarının yapılması sağlanarak Kurumsal Akademik ArĢiv Kurulumu tamamlanmıĢtır. Sistem (DSpace), güncellenen yeni arayüzü ve özellikleri ile 04 Ekim 2019 tarihinde http://dspace.balikesir.edu.tr adresi üzerinden tüm BAUN mensuplarının eri- Ģimine açılmıĢtır. 10 10