Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 5

Arhitectur? Posibilitatea de a utiliza acela?i format de fi?ier (.dwg) de c?tre toate p?r?ile implicate în proiect (proiectan?i ?i ingineri) este un beneficiu extrem de important Solu?ia Lucrul la acest proiect a solicitat instrumente complexe care ne-au fost furnizate de solu?iile de proiectare Autodesk. Capacit??ile de proiectare 2D ?i 3D au fost utilizate pentru segmentarea spa?iului ?i reprezentarea vizual? a fiec?rei înc?peri, cu detalii de con?inut ?i finisaje. Instrumentele automate au fost folosite pentru calcularea corect? a dimensiunilor (în?l?ime, arie, perimetru, etc.) pentru fiecare camer?. Pentru randare, compania a utilizat puterea motorului Autodesk 3ds Max, o solu?ie ce a adus la via?? acest proiect. Aplica?ia a ajutat echipa de proiectare s? determine pozi?ionarea corect? a obiectelor ?i camerelor în a?a fel încât s? ob?in? un flux optim al aerului, luminozit??ii ?i climatiz?rii. Întrucât echipa a fost format? din mai mul?i speciali?ti precum proiectan?i, produc?tori de mobil?, speciali?ti în instala?ii ?i ingineri, posibilitatea de a utiliza acela?i format de fi?ier ?i de a lucra simultan în cadrul unui singur proiect a fost de mare ajutor. Rezultatul Livrarea la timp a proiectului este un aspect foarte important pentru orice client, iar Mobexpert Office a fost capabil, cu ajutorul uneltelor ?i capacit??ilor perfomante oferite de aplica?ia AutoCAD Architecture, s? stabileasc? împreun? cu clientul ?i s? respecte un termen de lucrare minim. Procesul decizional a fost u?urat datorit? utiliz?rii aceluia?i format de fi?ier de c?tre to?i membrii echipei de proiect ?i de personalul clientului. Acest lucru a contribuit substan?ial la reducerea termenului de livrare, oferind companiei noastre un avantaj competitiv important. Mediul virtual 3D a ajutat echipa de proiectare s? dea via?? ideilor lor înainte ca acestea s? devin? reale, având astfel posibilitatea s? creeze o prezentare final? clar? ?i precis? pentru client. Acesta a putut “vedea”?i “sim?i” noul s?u birou, cu posibilitatea de a verifica exactitatea proiectului ?i de a cere modific?ri în cazul în care acestea ar fi necesare. Documenta?ia ?i fi?ierele proiectului rezultat au fost utilizate pentru mici modific?ri ulterioare cerute de client. Solu?ia Autodesk Navisworks Simulate u?ureaz? munca inginerilor, îmbun?t??ind comunicarea, coordonarea ?i verificarea în cadrul proiectului. —Drago? Rinciog Engineering Manager Entelegy Offshoring Services La final, dar nu în ultimul rând, de o importan?? major? a fost faptul c? am avut posibilitatea de a prezenta clientului proiectul într-o manier? prin care acesta s? poata vedea rezultatul final ?i s? poat? lua decizii corecte ?i bine informate pe baza situa?iei reale. Dup? o prezentare ini?ial? 3D, modific?rile în proiect, în acord cu cele mai noi cerin?e ale clientului, sunt mai u?or de realizat ca oricând. —Iulian Zamfir CIO Mobexpert Office