Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 17

Re?ele distribu?ie gaze naturale Aplica?ia ofer? GDF SUEZ Energy România posibilitatea de a gestiona în condi?ii de siguran?? actualiz?rile de active în cadrul mediului de produc?ie. 2007, compania a strâns, timp de doi ani, date de pe teren exacte necesare pentru crearea celui mai eficient sistem de analiz? ?i de mentenan?? continu?. În 2009, dup? c?ut?ri substan?iale, am ales AutoCAD Map 3D Enterprise ca fiind cea mai bun? aplica?ie software pentru a ne gestiona re?eaua în toate birourile noastre centrale ?i regionale din România. De asemenea, am început s? lucr?m îndeaproape cu Autodesk Consulting pentru a ne asigura de buna func?ionare a sistemului nostru de management al activelor.” Planul GDF SUEZ Energy România s-a bazat pe minimizarea erorilor acolo unde a fost posibil ?i pe administrarea rapid? a rectific?rilor ?i a excep?iilor necesare din re?ea prin intermediul unui sistem de management al activelor geospa?iale bazat pe tehnologia SAP. Cu un termen limit? ambi?ios de implementare a proiectului de numai zece luni pentru a finaliza dezvoltarea ?i implementarea analizei cerin?elor de business, cu o baz? de date imens? care necesita migrarea ?i testarea datelor, cu un model de re?ea de gaze naturale complex, cu o arhitectur? software ?i hardware ?i cu cerin?e de formare cuprinz?toare, echipa GDF SUEZ Energy România nu a avut nicio clip? de r?gaz. Solu?ia În ciuda termenului limit? restrâns, cu ajutorul unei echipe Autodesk Consulting format? din 5 persoane, GDF SUEZ Energy România a creat, a implementat ?i a lansat noul sistem de re?ea pân? în 2010, iar în prezent deserve?te cu succes peste 600 de utilizatori activi. Cu ajutorul ultimei versiuni AutoCAD Map 3D Enterprise, baza de date esen?ial? cu arhitectur? deschis? folose?te date precise pentru a gestiona în condi?ii optime de siguran?? actualiz?ri de active importante în cadrul întregului mediu de produc?ie românesc. Mul?umit? arhitecturii deschise, integrarea complet? cu mentenan?a proceselor SAP, cu analiza de re?ea ?i cu alte sisteme de afaceri este posibil?, permi?ând în acela?i timp crearea ?i revizuirea interactiv? a schi?elor de proiectare ?i furnizarea analizei complexe pentru planificarea investi?iilor. Sistemul bazat pe AutoCAD Map 3D Enterprise este, de asemenea, utilizat, pentru dobândirea de date actualizate de pe teren ?i pentru crearea de noi active ?i analize. Între timp, clientul web — bazat pe Autodesk Infrastructure Map Server — ajut? întreaga opera?iune furnizând o perspectiv? detaliat? asupra geometriei ?i a caracteristicilor re?elei, precum ?i posibilitatea navig?rii mai u?oare a h?r?ilor ?i gener?rii de rapoarte. De asemenea, sistemul automatizeaz? ?i permite captarea de date, m?surarea pe teren, to pologia re?elei, estimarea sarcinii, raportarea grafic? ?i utilizarea de instrumente de monitorizare de re?ea. managementul for?ei de lucru ?i îmbun?t??iri suplimentare precum Autodesk Mobile Viewer. „Pe întreg parcursul acestei implement?ri de succes, Autodesk Consulting a fost un colaborator esen?ial ce a avut o contribu?ie pe m?sur?” spune Negoi??. „Mul?umit? abord?rii proactive a echipei Autodesk, a metodologiei ?i a livr?rii de calitate de nivel maxim, am putut s? stabilim cea mai eficient? strategie pentru a profita din plin de tehnologie. A fost o real? pl?cere s? lucr?m cu echipa Autodesk Consulting ?i sper?m s? continu?m pe viitor aceast? colaborare”. Pentru a afla mai multe despre Autodesk Consulting, vizita?i www.autodesk.com/ consulting. Rezultatul Într-adev?r, sistemul a func?ionat atât de bine încât GDF SUEZ Energy România planific? deja viitoare îmbun?t??iri ?i dezvolt?ri ale sistemului care vor include caracteristici precum elaborarea de instrumente de detectare ?i urm?rire pentru noile proiecte de investi?ii, integrarea sistemului de achizi?ionare de date ?i de supraveghere (SCADA), contabilitatea activelor în SAP, module de distribuire ?i de proximitate, „Mul?umit? abord?rii proactive a echipei Autodesk, a metodologiei ?i a livr?rii de calitate de nivel maxim, am putut s? stabilim cea mai eficient? strategie pentru a profita din plin de tehnologie. A fost o real? pl?cere s? lucr?m cu echipa Autodesk Consulting ?i sper?m s? continu?m pe viitor aceast? colaborare”. —Radu Negoi?? Senior GIS Specialist GDF SUEZ Energy România Imaginile apar?in GDF SUEZ Energy Romania.