Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 15

Instala?ii tehnologice industriale scop. Speciali?tii de la Entelegy au sim?it nevoia unor instrumente u?or de utilizat pentru vizualizare interactiv? ?i integrarea în timp real a tuturor elementelor legate de proiectare. Doar o solu?ie de simulare putea s? asigure cerin?ele tot mai stricte de proiectare ?i modelare pe platforme diferite ?i s? ofere o modalitate facil? de colaborare, posibilit??i de reducere a costurilor ?i a timpului de lucru ?i capacit??i de vizualizare cât mai realist? a modelelor 3D. Solu?ia Autodesk Naviswork Simulate ofer? instrumente de lucru avansate pentru revizuirea, analiza, simularea ?i coordonarea tuturor informa?iilor legate de proiectele pentru instala?iile industriale. Func?ionalit??ile comprehensive de simulare 3D, anima?ie ?i efecte fotorealistice permit administrarea eficient? a tuturor elementelor legate de proiectarea instala?iilor industriale, în combina?ie cu seturile de instrumente pentru vizualizare ?i colaborare la nivelul întregii echipe de concep?ie ?i proiectare. Succesul ob?inut de echipa de la Entelegy în mai multe proiecte interna?ionale se datoreaz? identific?rii timpurie a tuturor problemelor legate de constructabilitate, siguran?? în exploatare ?i a aspectelor de mediu ?i s?n?tate. Un factor important în ob?inerea acestui succes îl are utilizarea eficient? a solu?iei Autodesk Navisworks Simulate. În cadrul ?edin?elor periodice de analiz? ale proiectului, pe baza vizualiz?rii 3D realiste ale instala?iei proiectate, împreun? cu celelalte p?r?i implicate (al?i proiectan?i, clientul, constructorii, cei care opereaz? instala?ia), sunt discutate ?i verificate aspectele men?ionate, astfel ca eventualele probleme s? fie remediate înc? din timpul proiectarii, evitându- se cre?terea costurilor sau întârzieri în execu?ia proiectelor ?i punerea în func?iune a investi?iei. Având la dispozi?ie avantajele versiunii freeware, am recomandat tuturor clien?ilor, ?i în special companiilor de construc?ie, s? o foloseasc? pentru vizualizarea modelelor 3D ale instala?iei. Fiind u?or de înv??at ?i utilizat, mul?i dintre ace?tia au fost extrem de încânta?i s? afle cât de mult î?i pot u?ura activitatea de gestionare a informa?iilor primite de la proiectant ?i comunicarea cu acesta. Una dintre realiz?rile echipei Entelegy este implicarea în proiectarea în mai multe unit??i de produc?ie, depozitare ?i desc?rcare plutitoare (FPSO). Un astfel de proiect se realizeaz? în a?anumitul mediu “multi-office”, însemnând companii r?spândite în loca?ii peste tot în lume. Deci, companii implicate diferite, instrumente diferite, probleme de comunicare. Provoc?ri tipice ale unor astfel de proiecte: spa?iul limitat disponibil, controlul greut??ii, mentenan?a ?i operabilitatea, aspectele legate de siguran??. Utilizarea eficient? a tuturor modulelor Navisworks Simulate ajut? echipa de proiectare în ?inerea sub control a tuturor problemelor, g?sirea unor solu?ii optime de rezolvare a acestora ?i îmbun?t??irea comunic?rii. Rezultatul Concluzionând, se poate aprecia c? En telegy Offshoring Services ?i clien?ii s?i pot beneficia în mod real de principalele avantaje oferite de solu?ia software Autodesk Navisworks Simulate: 2. Nu necesit? training îndelungat ?i este u?or de utilizat. 3. Îmbun?t??irea comunic?rii proiectului, atât la nivel intern, cât ?i extern. 4. Posibilitatea realiz?rii anima?iilor ?i simul?rii proiectului. 5. Realizarea detec?iei de interferen?e (clash) în modele, raportarea lor ?i urm?rirea pa?ilor de rezolvare (cu Autodesk Navisworks Manage). 6. Prin vizualizarea realist? a modelului 3D se pot sesiza ?i corecta, înc? din fazele ini?iale ale proiectului, eventualele probleme sau gre?eli care pot avea un impact major atât asupra costurilor ?i timpului de execu?ie ale proiectului, cât ?i asupra ob?inerii diferitelor avize, acorduri, autoriza?ii. Solu?ia Autodesk Navisworks Simulate u?ureaz? munca inginerilor, îmbun?t??ind comunicarea, coordonarea ?i verificarea în cadrul proiectului. —Drago? Rinciog Engineering Manager Entelegy Offshoring Services 1. Posibilitatea de a combina în acela?i fi?ier de revizuire modele 3D realizate pe platforme (aplica?ii software) diferite, lucru esen?ial în cadrul proiectelor mari care se desfa?oar? în loca?ii diferite. Integrarea rapid? în proiectele noastre a tuturor beneficiilor oferite de Autodesk Navisworks Simulate se datoreaz? ?i bunei colabor?ri cu speciali?tii unuia dintre Partenerii Autoriza?i Autodesk, care ne-au acordat tot sprijinul la implementarea solu?iei Autodesk în fluxurile noastre curente de proiectare. —Mihai Radu CAD/CAE Manager Entelegy Offshoring Services Imaginile apar?in Entelegy Offshoring Services SRL