Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 14

Autodesk Navisworks Simulate Entelegy Offshoring Services SRL Poveste de succes Autodesk® Navisworks® Simulate Utilizarea solu?iei Autodesk Navisworks Simulate ne ajut? s? cre?tem semnificativ calitatea proiectelor noastre prin identificarea ?i solu?ionarea din timp a problemelor care pot avea impact major asupra construc?iei, a siguran?ei în exploatare ?i asupra mediului. Design inovativ ?i solu?ii inginere?ti Autodesk® Navisworks® Simulate permite companiei Entelegy Offshoring Services s? ofere clien?ilor s?i solu?ii optime atât din punct de vedere constructiv, cât ?i al protec?iei mediului ?i al siguran?ei în exploatare în domeniul instala?iilor tehnologice industriale. —R?zvan Cre?u General Manager Entelegy Offshoring Services Pentru mine, instalarea aplica?iilor Autodesk folosind politicile de deployment este un ajutor foarte mare, îmi simplific? mult munca. De asemenea, licen?ierea de re?ea este foarte practic? în utilizarea produselor Autodesk în compania noastr?, oferindune o flexibilitate foarte mare. Activarea ?i instalarea licen?elor de re?ea se realizeaz? foarte u?or, astfel c? ele pot fi folosite imediat. —Drago? Dimache IT Manager Entelegy Offshoring Services Compania Entelegy Offshoring Services este o companie interna?ional? de consultan?? tehnologic? interdisciplinar? ce ofer? un pachet complet de servicii de inginerie ?i proiectare de detaliu în diferite domenii industriale. Principalul focus al companiei este orientarea c?tre client, care trebuie s? beneficieze de nivelul de expertiz? cel mai avansat pe o pia?? global? tot mai competitiv?. Solu?iile oferite de Entelegy sunt adaptate fiec?rui client, corespund în întregime necesit??ilor acestuia ?i au rezultate fiabile ?i economice. Entelegy este un partener de afaceri de încredere compus dintr-o echip? de ingineri, designeri ?i consultan?i ce au cuno?tin?e aprofundate ?i experien?? în lumea ingineriei interna?ionale. Provocarea Succesul companiei se bazeaz? pe lucrul în echip? ?i pe angajamentul de a în?elege cât mai bine cerin?ele ?i a?tept?rile clien?ilor, astfel încât s? ofere acestora cele mai bune solu?ii. De aceea, comunicarea, atât intern? cât ?i extern?, este un factor cheie în reu?ita unui proiect. Aplica?iile de proiectare 2D ?i 3D actuale nu permit realizarea facil? a unui asemenea lucru, sau necesit? o preg?tire avansat? pentru a fi folosite ?i în acest