Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 13

Mecanic? Provocarea Technophar joac? un rol cheie în ansamblul general al afacerilor grupului TES. Construirea fabricii de la Cornu, jude?ul Prahova, a permis concentrarea în aceea?i loca?ie a facilit??ilor oferite de diferi?ii subcontractori din România, fapt ce a dus la ameliorarea fluxurilor de produc?ie ?i livrare ?i cre?terea calit??ii produselor. Pentru a putea face fa?? cerin?elor continue de dezvoltare ?i diversificare a echipamentelor fabricate, Technophar a optat pentru solu?iile de proiectare 2D ?i 3D oferite de Autodesk, care permit coordonarea eficient? a întregului flux de produc?ie a capsulelor, de la faza de concept pâna la cea de realizare, tot procesul fiind bazat pe acela?i model digital realizat cu Autodesk Inventor. Printre problemele critice specifice industriei farmaceutice se num?r? men?inerea eficien?ei costurilor, dar ?i delicata problem? a p?str?rii confiden?ialit??ii ?i protec?iei drepturilor tehnologice ale clien?ilor. Rezultatul Utilizarea solu?iei Autodesk Inventor ?i a tehnologiei “Digital Prototyping” ofer? Technophar o serie de avantaje precum: Industria farmaceutic? reprezint? un sector deosebit de dinamic ?i principalul obiectiv al Technophar este s? men?in? TES în pozi?ia de lider pe pia?a mondial? a ma?inilor de fabricat ?i procesat capsule, în paralel cu diferite activit??i de diversificare pentru fabricarea de echipamente specifice industriilor cosmetice ?i alimentare. Solu?ia Technophar este preocupat? în egal? m?sur? de realizarea unei re?ele proprii de clien?i pentru ma?inile de fabricat ?i procesat capsule, pe baza facilit??ilor de fabricare ?i a unei bogate expertize acumulate de colectivul de proiectan?i ?i ingineri. La unitatea de produc?ie din Cornu se realizeaz? o gam? larg? de ma?ini ?i echipamente de fabricare ?i procesare a capsulelor din gel ?i celuloz?, dar ?i o serie întreag? de echipamente, instrumente ?i subansamble specifice industriilor farmaceutice, cosmetice ?i alimentare. Productivitate în proiectare ?i inginerie • Integrarea facil? a prototipului digital • Vizualizare de ansamblu pentru echipamente mari • Automatizarea elementelor de proiectare • Bibliotec? de cataloage pentru piese standard • Proiectarea componentelor din plastic • Vizualizarea proiectelor în timp real Validare proiecte ?i simulare • Instrumente pentru nori de puncte • Detec?ia interac?iunilor între ansamble • Verificarea validit??ii pentru fabrica?ie • Analiza drafturilor Conversie ?i compatibilitate CAD • Deschiderea ?i revizuirea fi?ierelor DWG, DWF ?i PDF • Partajarea online ?i prin dispozitive mobile a proiectelor 3D • Interoperabilitate BIM Colaborarea cu unul dintre Partenerii Autoriza?i Autodesk din România a reprezentat un proces cheie al activit??ii noastre de inginerie. Asigurarea întregului suport tehnic ?i logistic privind produsele Autodesk ne permite s? rezolvam în timp optim problemele ap?rute ?i s? ne concentram în principal pe activitatea de crea?ie de noi produse. —Cristi Zamfir Director Tehnic TECHNOPHAR Utilizând Autodesk Inventor, timpul de execu?ie al unui proiect s-a redus de la 12 luni la maxim 3 luni. Mai mult de atât, în acest moment toat? documenta?ia tehnic?, de la manualele tehnice pân? la sesiunile de training oferite utilizatorilor ma?inilor noastre sunt realizate pe platforma Autodesk. —Cristi Zamfir Director Tehnic TECHNOPHAR