ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 9

konštrukcie, počnúc základmi, proces stavby neprežil. Tienenie terasy sčasti zabezpečí plánované obrastenie pergoly popínavý- mi rastlinami, no bude musieť byť doplnené aj plachtou markízy. Z  domu sa stane skutočná vila, až keď bude mať svoju záhradu. Dnes hľadí na celé mesto, no krajina jemu vlastná sa zatiaľ iba črtá a práve od nej bude závisieť, či je dom svojho označenia hoden. Okolo stredového stĺpu sú v  stropnej doske sústredené štyri perforácie, ktoré sa opakujú aj o podlažie vyššie a korešponduje s nimi svetlík v streche. Tento dômyselný detail funguje ako svet- lovod a  tiahne prirodzené svetlo naprieč celým domom. Teplo komína klasického „štvorca“ je tak symbolicky prenesené do lúčov svetla. Stropné dosky pôsobia obzvlášť ľahko, akoby boli ozaj iba položené na stredovom stĺpe. Jednoramenné schodisko vedie nadol do posilňovne, sauny a kinosály a nahor do podlažia spální. Luxus sa vo vile neprejavuje okázalým spôsobom, badať ho v  komforte. Každá spálňa má svoju vlastnú kúpeľňu a  každá má prístup na terasu, lodžiu či pochôdznu strechu. Samotné izby preto nie sú premrštených rozmerov, ich funkcia je zjednodušená na spanie. Čelná fasáda domu je verná svojmu modulu, ktorý čítať na okenných otvoroch. Štyri vertikály hlavnej hmoty sú silná téma viditeľná už z  diaľky. Dom sa stáva motívom, ktorý komuni- kuje v panoráme kopca. Na prvý pohľad však neprezrádza svoju funkciu, mohol by evokovať čokoľvek, pracuje totiž s  propor- ciami, ktoré nám v záplave obytných novostavieb už dávno pre- stali byť známe. Až zblízka je odvnímateľné členenie okeníc a tie nám odhaľujú vnútorné delenie priestoru. Okenice sú vyrobené z ťahokovu, ktorého miera perforácie zaisťuje efektívne tienenie, ako aj nerušený výhľad do krajiny. Dom sa otvára na juh, svojmu výhľadu, ale voči ostatným stranám sa uzatvára. Zdvojená obvodová stena slúži ako kvetináč pre rôzne kultiváry v stĺpovitej forme. Tieto poskytujú filter intimi- ty okolo domu, na jeho terase a  pochôdznej streche. Výškový rozdiel medzi terasou a záhradou je prekonaný vegetačnou ram- pou. Pre návrh vily bolo od začiatku kľúčové zakomponovať exis- tujúci gaštan, ktorý by dnes stál na rozhraní pergoly a rampy a na terasu by vrhal žiadaný tieň. Strom ale nebol v  dobrom stave už pred začatím výstavby a  hoci mu boli prispôsobené všetky 28 Niet pochýb, že tvorba A  B.K.P.Š. už dávno vyzrela. Nejed- na z  ich realizácií sa ťahala dlhé roky, desaťročia, a  preto mali možnosť sa poučiť, že je nutné rozmýšľať nad rámec trendov. Výsledkom je názor, ktorý sa neviaže na aktuálne vlny, miesto toho citlivo a  skúsene pristupuje k  nastoleným témam. Využitie referencií nie je v  ich prípade kopírovaním, naopak, umožňuje vznik nových konceptov. Je to práve kontrast kríženia vysokej (akademickej) a  ľudovej (vernakulárnej) kultúry, v  ktorom archi- tekti A B.K.P.Š. opakovane nachádzajú svoje východiská. Vila E je preto triezvym vyústením úvah o nadčasových hodnotách. Monika Bočková